Календар

ВАС задължи МФВС да предостави информация относно всичките си договори с БФСки за четиригодишен период

ВАС задължи МФВС да предостави информация относно всичките си договори с БФСки за четиригодишен периодСдружението за дива природа „Балкани“ подава заявление за достъп до информация на 20.05.2011г. до Министерството на физическото възпитание и спорта. Искана е справка относно всички договори сключени между министерството (включително и предшественика му – ДАМС) и „Българската федерация по ски” от 01.07.2007г. до 20.05.2011г., както и да се предоставят всички документи удостоверяващи изпълнение на задълженията на федерацията по тези договори.

С решение от 02.06.2011г. председателят на комисията и главен секретар на министерството отказва достъп до исканата информация на основанието, че достъпът засяга интересите на трето лице (БФСки), а то е изризило писмено несъгласие за предоставяне на исканата обществена информация (чл. 37, ал. 1, т. 2 от ЗДОИ). Сдружението подава жалба, която е отхвърлена от Административен съд София – град.

Срещу решението на първоинстанционния съд е подадена жалба, а като представител на сдружението се явява адвокат Кирил Терзийски от Правния екип на Програма Достъп до Информация.

С окончателно решение от 29 октомври 2012 Върховният административен съд възприема изцяло мотивите на сдружението, отменя решението на АССГ и, най-важно, задължава министерството да предостави исканата информация. Разсъждението, прието от съда е, че тъй като става дума за договори на задължен субект (министерството) и тяхното изпълнение, то в случая се прилага „…законовата презумпция, въведена с § 1, т. 5, б. „е“ от ДР на закона (ЗДОИ), че до доказване на противното, е налице „надделяващ обществен интерес”” (от предоставяне на тази информация). В случая министерството не е доказало липсата на надделяващ обществен интерес. Следователно ограничението на чл. 37, ал. 1, т. 2 от ЗДОИ (защита на интересите на трето лице) не може да бъде приложено. Така „…на основание чл. 31, ал. 5, пр. 2 от ЗДОИ, съгласието на третото лице не е необходимо, а информацията е дължима.”

Накрая ВАС прилага и разпоредбата на чл. 41, ал. 1 от ЗДОИ, задължавайки главния секретар на Министерството на физическото възпитание и спорта да предостави исканата обществена информация на Сдружение за дива природа „Балкани”.

За повече информация посетете страница на Програма Достъп до информация.

Пълният текст нарешението – Решение № 13492 от 29 октомври 2012г. по а. д. № 15594/2011г. на ВАС, Пето отделение, съдия-докладчик председателят Андрей Икономов.

Facebook Twitter LinkedIn Digg Delicious Stumbleupon

2288 посещения

OFF

Последно качено » Новини