Календар

Зелени Балкани издаде наръчник за инвентаризация и управление на мъртвата дървесина в горските екосистеми

Зелени Балкани издаде наръчник за инвентаризация и управление на мъртвата дървесина в горските екосистемиНаръчникът бе издаден в рамките на проект: “Изграждане на капацитет за устойчиво управление на горите в зоните от Натура 2000 в област Смолян”.

В дигитален формат изданието може да бъде изтеглено от уебсайта на проекта, както и от централния уебсайт на Зелени Балкани


Наръчникът е един изключително практически насочен документ. Той цели да подпомогне служителите в горския сектор, както и всички заинтересовани от жизнеспособността на горските екосистеми в тяхната работа на терен. Фокус на изданието са методите за измерване и оценка на компонентите на мъртвата дървесина, както и изчисляването на обема на мъртва дървесина в дадена гора.

Издаването на наръчника е обусловено от нуждата да се даде по-голяма яснота на заетите в горския сектор по темата за запазване на определени количества мъртва дървесина в горите. Този въпрос e изключително актуален през последните години, тъй като голяма част от Българските гори вече са част от европейската екологична мрежа Натура 2000. Освен горите в Натура 2000, много редки и уязвими видове обитават и останалата част от българските гори и би следвало също да бъдат съхранени. Това се налага не само защото е изискване на европейските директиви, но и защото в наши дни вече битува едно по-дълбоко разбиране за жизнената връзката между всички естествени компоненти на околната среда.

Уводът на изданието е насочен и може да бъде полезен и за по-широк кръг от читатели, тъй като дава яснота за значението на мъртвата дървесина за горските екоситеми. "Хубаво е всеки да знае, че "мъртвите" на пръв поглед дървета всъщност кипят от живот. Те могат да бъдат убежище на цял един нов и непознат свят, доскоро съвсем пренебрегван и дори целенасочено унищожаван.", сподели Нели Арабаджиева, сътрудник по проекта на Зелени Балкани.

Автори на изданието са уважаваните експерти в горския сектор Добромира Димова, Станислав Лазаров и Стела Лазарова. Освен конкретни методи за измерване на мъртвата дървесина, в изданието те разглеждат и различни практики за запазване и управление на този важен компонент от горските екосистеми.

Facebook Twitter LinkedIn Digg Delicious Stumbleupon

3400 посещения

OFF

Последно качено » Новини