Календар

В Смолян се състоя заключителната работна среща по проект Създаване на капацитет за устойчиво развитие на горите в Област Смолян

В Смолян се състоя заключителната работна среща по проект Създаване на капацитет за устойчиво развитие на горите в Област СмолянПоследната среща по проект Създаване на капацитет за устойчиво развитие на горите в Област Смолян се състоя в конферентната зала на хотел Кипарис Алфа в гр. Смолян. Анализирайки резултатите от проекта, екипът на Зелени Балкани определи работата на Южноцентралното грско предприятие и Регионална дирекция по горите - Смолян като пример за добра воля за опазване на жизнеността и богатството на горските екосистеми.

На срещата в Смолян бяха представени резултатие от проектните дейности и обсъдени възможностите за осигуряване на приемственост и дългосрочна ефективност на постигнатото. Ан Катрин Хайнрикс от немската фондация Евронатур представи приоритетите на инициативата Европейски зелен пояс. Присъстващите на заключителната среща разгледаха инициативата като възможност за бъдеща съвместна работа за опазване на дивата природа и развиване на международни партньорства.

Експертът по устойчиво стопанисване на горски екосистеми Станислав Лазаров, представи разработените от него и издадени в рамките на проекта два наръчника, които да подпомогнат работата на служителите в горския сектор.

Първият наръчник представя характеристиките за определяне на биотопни дървета, които следва да бъдат маркирани със специална горска марка и оставяни в горските екосистеми до естествената им смърт, както и последващото им запазване като мъртва дървесина. Горската марка за биотопни дървета е във формата на кълвач и също е изготвена в рамките на приключващия проект.

Маркирането и оставянето на живи биотопни дървета (дървета важни за екосистемите и биоразнобразието) в горите е практика, която ръководството на Южноцентралното държавно горско предприятие прие да прилага на територията на всички горски стопанства в рамките на предприятието. Регионална Дирекция по Горите – Смолян, от своя страна ще следи и за спазването на това нововъведение в горската практика. Това е изключително добър пример за добра воля и интерес към опазване на горските екосистеми, демонстриран от ЮЦДП и РДГ – Смолян. Екипът на проекта се надява тази практика да бъде възприета в близко бъдеще и от останалите пет държавни горски предприятия, тъй като богатото биологично разнообразие е сред най-големите богатства на България и българските гори и е важен фактор за жизнеспособността на екоситемите, които използваме като източник на ценни ресурси, вкл. храна и възможности за рекреация. Тази мярка е съществен принос към осъществяване на изискванията на ЕС по отношение на европейската екологична мрежа Натура 2000.

Второто издание представя дейностите по проекта и включва наръчник за определяне и инвентаризация на мъртвата дървесина в горите. Наличието на определени количества мъртва дървесина (стояща и паднала) в горите е определящ фактор за съществуването на много видове, вкл. видове предмет на опазване от Европейските Директиви и националното законодателство. Ето защо е необходимо служителите в горския сектор да получат определени насоки, за това каква и колко мъртва дървесина трябва да бъде запазвана в горските екоситеми.

И двете издания ще бъдат предоставени за ползване на служителите на всички горски стопанства в рамките на ЮЦДП и РДГ – Смолян , както и на всички частни гороволаделци и общини в района на Смолян, заинтересовани да опазят биологичното разнообразие и естествената жизненост на горите. Изданията са предоставени на Южноцентралното държавно горско предприятие и Регионална Дирекция по Горите - Смолян. Копия от наръчниците могат да получат и всички останали заинтересовани страни директно от офиса на Зелени Балкани в Пловдив.

По Дейност 1 от проекта, горскостопански програми на ДГС Извора и ДГС Михалково, бяха съгласувани с предмета и целите на Натура 2000 зоните, попадащи на тяхна територия. В рамките на проекта, експерт по устойчиво управление на горите участваше в подготовката на горскостопанските програми и консултираше директно екипът лесоустроители. Сред целите на тази дейност е моделното съгласуване на тези две горскостопански програми да стане пример, който да бъде използван и от други горски стопанства и лесоустроители. Изготвените в рамките на тази дейност насоки за съглсуване на горскостопански програми с целите на Натура 2000 ще бъдат качени на уебсайта на проекта.

По Дейност 2 бяха организирани 2 семинара и едно учебно пътуване в Германия за повишаване капацитета на работещите в горския сектор по отношение изискванията на ЕС за опазване на горите в Натура 2000.

По Дейност 3 в рамките на проекта бяха организирани 3 предварителни работни срещи между заинтересованите страни за устойчиво управление на Защитена зона „Циганско градище”. В края на проекта бе регистрирано и сдружение „Инициатива Циганско Градище”, чиито цели са устойчивото управление на зоната и опазването на биологичното разнообразие в региона. На заключителната среща по проекта, експертът по Натура 2000 Стоян Йотов представи, изготвеният от него анализ на заинтересованите страни и начините той да бъде ефективно използван.

Facebook Twitter LinkedIn Digg Delicious Stumbleupon

2138 посещения

OFF

Последно качено » Новини