Календар

Проект на Зелени Балкани в помощ на ливадния блатар

Проект на Зелени Балкани в помощ на ливадния блатарВ началото на май Спасителният център за диви животни на Зелени Балкани започна реализирането на проект „Пернати помощници в полето“.
Проектът е финансиран от „Мтел еко грант“, и е насочен основно към превенция на злополуките и спасяването на младите ливадни блатари, гнездящи в Тракийската низина.

Всяка година, в Спасителния център за диви животни на Зелени Балкани, постъпват млади ливадни блатари, чиито гнезда са пострадали от комбайните или другите селскостопански машини по време на жътва. Някои от малките също не са пожалени, и пристигат съсечени - ранени или умиращи. Тези инциденти се случват, тъй като ливадният блатар гнезди предимно в обработваеми площи, най-често засети с пшеница, и жътвата застига малките, още в пухово оперение, няколко седмици преди напускането на гнездата.

В последните години бе установено, че териториите с най-висока гнездова плътност на ливадни блатари са Старозагорското и Ямболското поле, Дервентските възвишения, районът на яз. "Малко Шарково". А в различни източници, като основна заплаха за гнездата в обработваеми площи се посочва именно унищожаването на люпилото при жътва. Нашият опит показва, че това става по-скоро неволно, тъй като често именно комбайнерите, или арендаторите ни сигнализират, и съдействат за спасяването на малките. Причината по-скоро е в това, че земеделските производители и техните служители не разпознават ливадния блатар, не знаят как отдалеч да откриват гнездата му в нивите и най-вече нямат представа как да ги предпазят. Също така сме убедени, че поради ниската информираност на хората, далеч не всички пострадали, или с нужда от помощ птици пристигат при нас.

От друга страна ливадният блатар е пръв помощник в борбата с вредителите в селското стопанство, (мишевидни гризачи, насекоми), тъй като те са негова естествена храна. Той би могъл да е естествен, биологичен и напълно безвреден помощник на фермера в борбата с унищожителите на реколтата. Така могат да се намалят употребите на пестициди, което на първо място щади околната среда, спомага за по-чиста продукция, но и спестява значителни разходи на производителите на зърнени култури.

Още един вид птица има същ толкова голяма роля на помощник в полето, и това е белошипата ветрушка. От средата на миналия век тя бе изчезнала в природата на България, но благодарение отново на финансовото съдействие на „Мтел еко грант“ и проекта на Зелени Балкани „Белошипата ветрушка – без минало, но с бъдеще“, 2009 година видът се завърна у нас. От тогава нашата организация работи за възстановяването й в природата на България, но за сега в територии, различни от обсега на действие на настоящото проектно предложение. В рамките на проекта ще се стремим да запознаем възможно най-голяма група земеделски производители и арендатори в района на Стара Загора и Ямбол с ливадния блатар и белошипата ветрушка, като им покажем най-вече ползата от това те да са част от биологичното разнообразие в района.

Паралелно с това ще работим за опознаването на видовете в природата, както и методите за локализиране гнездата на ливадния блатар в обработваемите площи.
В дейностите смятаме да въвлечем и местни ученици и учители, медии и местната власт. Идеята ни е от една страна да намалим унищожаването на млади ливадни блатари, и техните гнезда, от друга да направим първи стъпки за подготовка на местните общности за бъдещото заселване на белошипи ветрушки в района. Всичко това смятаме да постигнем най-вече чрез въвличането и активното включване на местната общност и целевите групи.

Facebook Twitter LinkedIn Digg Delicious Stumbleupon

2277 посещения

OFF

Последно качено » Новини