Календар

Открито писмо относно: изявления на Министъра на околната среда и водите пред медии във връзка с обществена поръчка с предмет Избор на изпълнител за теренни наблюдения на китоподобните Tursiops truncatus, Phocoena phocoena и Delphinus delphis

Открито писмо относно: изявления на Министъра на околната среда и водите пред медии във връзка с обществена поръчка с предмет Избор на изпълнител за теренни наблюдения на китоподобните Tursiops truncatus, Phocoena phocoena и Delphinus delphisОТКРИТО ПИСМО

ДО
МИНИСТЪРА НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ
МЕДИИ
ЧЛЕНОВЕ И СИМПАТИЗАНТИ НА ЗЕЛЕНИ БАЛКАНИ

Относно: изявления на Министъра на околната среда и водите пред медии във връзка с обществена поръчка с предмет „Избор на изпълнител за теренни наблюдения на китоподобните Tursiops truncatus, Phocoena phocoena и Delphinus delphis в българската изключителна икономическа зона (ИИЗ) в Черно морe“

Уважаема г-жо Министър,

Във връзка с Ваши изявления пред медиите, изразяващи готовност за прекратяване на обществената поръчка и твърдението за наличието на „обществен скандал“, заявяваме следното:

СНЦ „Зелени Балкани” са професионална организация с доказан висок опит и авторитет пред международни и български партньори и институции, ползваща се с подкрепата на десетки хиляди български граждани. Сдружението е единственият официален партньор на споразумението ACCOBAMS в България и водещ авторитет за проучване на китоподбните в страната.

Категорично сме против твърдението, че съществува обществен скандал по случая с горепосочената обществена поръчка и настояваме, че става дума за провокативни и подвеждащи медийни публикации, зад които прозират лична заинтересованост и желание за дискредитиране на самата процедура, на МОСВ и ДЗЗД „Обединение Делфин”. Припомняме, че в него участват като водещ партньор „Институт Тетис”, Италия – водеща организация в Европа с тясна специализация по проучване и опазване на китоподобните, която в лицето на „Зелени Балкани” срещна професионален партньор за съвместно изпълнение на поставените задачи във въпросната обществена поръчка.

Категорично сме против да бъде заблуждавана обществеността с представянето на подвеждаща информация, внушаваща наличието на нередности, без тя да се базира на каквито и да е конкретни факти. Особено безпокойство буди у нас факта, че тези послания се отправят в медиите от организации, които не са доказали обществената полза от своето съществуване и освен периодично изпращане на съобщения до медиите, съдържащи редица недостоверни твърдения не са регистрирали друга дейност.

В тази връзка категорично възразяваме срещу изказаната от Вас готовност да прекратите поръчката въз основа на "мними" и "псевдо" обществени скандали (изразяващи се в изказвания на заинтересовани и вероятно платени публикации). Подобна порочна схема би могла и за в бъдеще да се използва от различни заинтересовани като претекст за отстраняване на кандидати (дори при спазването от тяхна страна на всички тежки законови изисквания) или прекратяване на процедури. Това от своя страна напълно обезсмисля наличието на закони и правила в страната ни за провеждане на процедури по възлагане на обществени поръчки (процедури, създадени именно, за да се гарантира законността и липсата на възможност да се опорочи процедурата при наличие на финансов или друг индивидуален интерес).
За нас единствен реален аргумент за отстраняване на кандидат за процедурата или за нейното прекратяване би било наличието на нарушения на българското законодателство, нарушения на изискванията на самата процедура или пропуски в документацията.

Заявяваме публично, че забавянето на процедурата ще бъде причина за фактическата невъзможност за изпълнението на поставените задачи. Това от своя страна ще доведе до неизпълнението на ангажиментите на Република България към Европейската Комисия по Директива 92/43, както и към редица международни споразумения за опазване на биологичното разнообразие (Бонска конвенция, Споразумение за опазване на китоподобните в Средиземно и Черно море и съседните територии на Атлантическия океан (ACCOBAMS), Бернска конвенция). Настояваме МОСВ като отговорна институция за изпълнение на международните ни ангажименти в тази насока да взема само и единствено аргументирани становища, подкрепени от реални факти и да не се поддава на внушения от страна на медии и личности със съмнителна репутация или такива с лични интереси по случая.

В заключение, оставаме на разположение да предоставим пълната информация на всички заинтересовани относно участието на „Зелени Балкани” в процедурата, опитът ни за проучване на китоподобните и мотивите ни за участие в обществената поръчка.

Призоваваме МОСВ да представи пред обществеността конкретна и подробна информация за причините за отстраняване на кандидати при предишно провеждане на процедурата, както и друга допълнителна информация, която обективно да представи целия случай и да помогне за информирането на гражданите и заемането от тях на аргументирана позиция по случая.

С уважение
Димитър Попов
Член на УС на СНЦ „Зелени Балкани“
Отговорник за консервационната програма на Зелени Балкани за китоподобните бозайници
Тел: 032 626977 , моб. тел.: 0885 108712, е-mail: dpopov@greenbalkans.org

Facebook Twitter LinkedIn Digg Delicious Stumbleupon

2185 посещения

OFF

Последно качено » Новини