Календар

За първи път в България – червеноноги ветрушки успешно отгледаха малки в изкуствени гнездилки

За първи път в България – червеноноги ветрушки успешно отгледаха малки в изкуствени гнездилкиЗа първи път в България, през 2013 г., червеноноги ветрушки заеха и успешно отгледаха своите малки в изкуствени къщички, поставени от доброволци на Българското дружество за защита на птиците (БДЗП).

Червеноногата ветрушка е дребен сокол, чиято популация рязко намаля в последните десетина години в страната ни и достигна критичния праг от 3 известни двойки през 2012 г. Това е причината видът да е включен в Червената книга на България в категория „Критично застрашен“, а с оглед намаляващата му численост в Европа, да е част от Световния Червен списък на Международния съюз за защита на природата (IUCN). БДЗП отдавна работи по опазването на вида, като една от основните природозащитни мерки е поставянето на изкуствени гнездилки в подходящи местообитания с цел привличане на ветрушката към загнездване.

„Към момента в страната са поставени 522 къщички в 103 подходящи биотопа. За съжаление близо 100 броя гнездилки са паднали или са разрушени след човешка намеса“, разказва Свилен Чешмеджиев – координатор по опазването на вида в България. „През 2013 г. в България установихме 5 двойки, като 4 от тях загнездиха в нашите изкуствени гнездилки, което е резултатът, към който се стремим, тъй като един от застрашаващите фактори за вида е липсата на подходящи места за гнездене. В началото на юли успешно отлетяха 8 млади птици”, допълни експертът от БДЗП.

Всички гнездящи двойки са локализирани в Югоизточна България, в Сливенска област, където миналата есен бяха поставени 50 броя изкуствени гнездилки по проект, финансиран от програма Mтeл ЕКО грант. По време на редовния мониторинг доброволците на БДЗП събраха данни както за гнездовия успех, така и за поведението и хранителната база на червеноногата ветрушка.

Поставянето на изкуствени гнездилки е подходящ метод за стабилизиране популацията на вида. Интересно е да се отбележи, че голяма част от къщичките се заемат от черношипата ветрушка (керкенез), а понякога те са дом на доста интересни видове птици като например горската ушата сова и синявицата.

Черверноногата ветрушка е прелетен вид, който прекарва зимните месеци в Африка. Дейностите по опазването на този застрашен сокол в България продължават и през следващата година. Това е пореден успех за БДЗП в спасяването на видове, които са на прага на изчезване от нашата страна. Резултатите, които дават надежда за завръщането на вида, са плод на дългогодишните усилия на организацията за опазването на застрашената птица.

снимка: Женска червенонога ветрушка, Е. Тодоров

Facebook Twitter LinkedIn Digg Delicious Stumbleupon

2621 посещения

OFF

Последно качено » Новини