Календар

Развръзка по „скандалния“ случай с делфините – скандал няма, но поръчката е провалена

Развръзка по „скандалния“ случай с делфините – скандал няма, но поръчката е проваленаНа 30.09.2013г. Агенцията за обществени поръчки (АОП) се произнесе окончателно по „скандалния случай“ с мониторинга на делфините в българската акватория на Черно море. Становището на Агенцията изрично подчертава, че при процедурата са спазени всички изисквания на Закона за обществените поръчки (ЗОП) и отправената покана към кандидата ДЗЗД Обединение „Делфин“ да подаде оферта и да се проведе договаряне е напълно законна. Становището на компетентия орган потвърждава, че реално скандал не е имало и основание за спиране на процедурата не съществува, въпреки твърденията за скандалност и незаконност на процедурата в редица медии.

Припомняме, че на 30 юли 2013 г. започна работа комисия, назначена от изпълнителния директор на ИАОС, чиято задача беше да прегледа офертата подадена от ДЗЗД Обединение „Делфин“ (включващо сдружение „Зелени Балкани” и Институт „Тетис“ - Италия) и да проведе договаряне за изпълнение на обществена поръчка с предмет „Избор на изпълнител за теренни наблюдения на китоподобните Tursiops truncatus, Phocoena phocoena и Delphinus delphis в българската изключителна икономическа зона (ИИЗ) в Черно морe“.
Още преди да започне работа комисията, в редица медии се появиха публикации на сигнал подаден от Гражданско сдружение за борба с корупцията и Национална асоциация „Българско Черноморие”, в който са изразени съмнения за допусната непрозрачност и нередности в обявената обществена поръчка за избор на изпълнител. В отговор на това Министъра на околната среда и водите изрази готовност да прекрати процедурата , поради „наличието на обществен скандал“. Така на практика тези публикации предопределиха изхода от законовата процедура...

На 5.08.2013 г. сдружение „Зелени Балкани” (като партньор в Обединението) разпространи до Министъра на околната среда и водите и медиите открито писмо по случая. В него се посочва изрично, че в случая няма обществен скандал, а само серия от публикации на заинтересовани лица. В съобщението си от сдружението предупредиха, че поддаването на медийни псевдоскандали и платени публикации, както и забавянето на процедурата ще бъде причина за фактическата невъзможност за изпълнението на поставените задачи, с оглед тяхната специфика. Това от своя страна ще доведе до неизпълнението на ангажиментите на Република България към Европейската Комисия по Директива 92/43, както и към редица международни споразумения за опазване на биологичното разнообразие (Бонска конвенция, Споразумение за опазване на китоподобните в Средиземно и Черно море и съседните територии на Атлантическия океан (ACCOBAMS), Бернска конвенция).

За съжаление се случи точно това. Решението на МОСВ да спре временно процедурата и забавянето на отговора на Агенцията по обществени поръчки, на практика постави в невъзможност Обединението да изпълни заданието си, въпреки че изрично бе доказана неговата правота и изрядност на изготвената документацията. Тъй като забавянето от два месеца прави невъзможно да се изпълни техническото задание, а негова промяна не е допустима, на практика настоящата процедура беше провалена и двете страни подписаха официален протокол за това на 02.10.2013 г., когато продължи работата на комисията към ИАОС и се проведоха преговори относно възможността за изпълнение на задачите, включени в техническото задание.

Случаят демонстрира на практика порочна схема за проваляне на законно проведени процедури, чрез разпространението на неподкрепени с никакви факти публикации и създаването на "псевдо" обществени скандали (изразяващи се в изказвания на заинтересовани и вероятно платени публикации). Подобна схема би могла и за в бъдеще да се използва от различни заинтересовани като претекст за отстраняване на кандидати (дори при спазването от тяхна страна на всички тежки законови изисквания) или прекратяване на процедури. Това от своя страна напълно обезсмисля наличието на закони и правила в страната ни за провеждане на процедури по възлагане на обществени поръчки (процедури, създадени именно, за да се гарантира законността и липсата на възможност да се опорочи процедурата при наличие на финансов или друг индивидуален интерес).

Уверенията на ИАОС са, че въпреки произтеклите обстоятелства, екипът на проекта ще предприеме възможните стъпки за спасяване на дейността и осигуряване на данни за числеността и разпространението на китоподобните в българската акватория на Черно море. За целта е изготвено писмо до УО на ОПОС с искане на разяснения относно възможността за удължаване на срока на Заповедта за БФП с оглед изпълнение на дейност „Теренни наблюдения на китоподобните Tursiops truncatus, Phocoena phocoena и Delphinus delphis в българската ИИЗ на Черно море“ в този програмен период. При положителен отговор от ОПОС, екипът има готовност да изпрати мотивирано искане, като в същото време подготви обществената поръчка за обявяване, в т.ч. и за осъществяване на предварителен контрол от Агенцията по обществени поръчки.

Надяваме се настоящият случай да бъде взет под внимание и за в бъдеще да не бъде допускано проваляне на дейности, от ключово за страната ни значение, под натиска на заинтересовани страни и платени медийни публикации.

В заключение припомняме, че Сдружение „Зелени Балкани” е единствената организация в България със статут „Официален партньор на ACCOBAMS”, а „Институт Тетис” - Италия е една от професионалните оганизации с най-големи познания и опит в Европа за проучване на китоподбните. Провалянето на настоящата процедура е загуба за страната ни и в частност за ангажиментите, поети към опазване на биоразнообразието, а единственият печеливш са хората, заинтересовани от това. За съжаление вероятно последствие от това ще бъдат критики от ЕК за неизпълнение ангажиментите на Реупблика България към европейското законодателство за опазване на природата, поети с присъединяването на страната ни към ЕС. Да се надяваме, че тези критики няма да достигнат и формата на финансови санкции!

Официалната информация по случая на ИАОС: http://eea.government.bg/bg/press-center/news/prekratena-e-protsedurata-na-dogovaryane-po-obshtestvenata-porachka-za-izbor-na-izpalnitel-na-terennite-nablyudeniya-na-kitopodobnite-tursiops-truncatus-phocoena-phocoena-i-delphinus-delphis-v-balgarskata-izklyuchitelna-ikonomicheska-zona-iiz-na-cherno
Становище на Агенцията по обществените поръчки http://eea.government.bg/bg/bio/opos/Binder1.pdf

Facebook Twitter LinkedIn Digg Delicious Stumbleupon

2302 посещения

OFF

Последно качено » Новини