Календар

120 сухоземни костенурки, открити случайно от служителите на реда, при рутинна проверка на кола на пътя.

120 сухоземни костенурки, открити случайно от служителите на реда, при рутинна проверка на кола на пътя.В спасителния център на Зелени Балкани, бяха настанени 120 сухоземни костенурки.
Те буквално са спасени от смърт, след като служители на РПУ Раковски са ги конфискували, часове преди да бъдат продадени. Костенурките били натоварени в три чувала, открити случайно от служителите на реда, при рутинна проверка на кола на пътя.

Няколко часа след това, съвместно с РИОСВ Пловдив, костенурките бяха прегледани, описани и настанени в Спасителния център на Зелени Балкани.

Костенурките са от двата вида, срещащи се у нас - шипоопашата и шипобедрена. Голяма част от животните са с висока степен на дехидратация, опаразитени и с тегло под нормата.

Това не е първото посещение на екипа на Спасителния център в Раковски. През лятото на 2009та година отново там и пак със съдействието на РПУ Раковски бяха конфискувани 153 костенурки, също предвидени за продан.

Междувременно в Пловдивския съд вече тече бързо производство срещу нарушителите. А до приключване на делото 120те спасени, като по чудо, костенурки ще останат на отговорно пазене в Спасителния център.

Благодарим на фондация Геа Челониа за консултациите по настаняването и отглеждането на новите обитатели на Центъра.

И двата вида сухоземни костенурки са световно защитен вид, вписани в Червения списък на Международния съюз за защита на природата (IUCN-2002), където са поставени в следните категории: T. graeca – уязвим (VU A1cd - 1996), T. hermanni – нисък риск (LR/nt-1996). И двата вида са включени в приложение II на Конвенцията за опазване на европейската дива флора и фауна и природните местообитания (Бернска конвенция), в приложение II на Конвенцията по международната търговия със застрашени видове от дивата флора и фауна (CITES), както и в Директива 92/43 на ЕС от 21.05.1992г. за запазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна. В Българското законодателство сухоземните костенурки фигурират в приложение № 3 от Закона за биологичното разнообразие(ЗБР) и тяхното събиране, задържане в плен, убиване и безпокойство се наказва според Наказателния кодекс на Република България.

Facebook Twitter LinkedIn Digg Delicious Stumbleupon

2507 посещения

OFF

Последно качено » Новини