Календар

Зелени Балкани участва в работна среща на LIFE+ проекти в България

Зелени Балкани участва в работна среща на LIFE+ проекти в БългарияЧетвъртата обща среща на проекти осъществявани по програма LIFE+ на ЕС се проведе на 25 септември 2014 в гр. Балчик.

Целта на срещата бе да се обсъдят важни въпроси възникнали по време на изпълнението на проектите, както от техническо, така и от финансово и административно естество. Домакините на събитието - Държавно Ловно Стопанство Балчик и техният вече приключил проект ,,Запазване и възстановяване на дъбовите хабитати по Черноморието“ LIFE09 NAT/BG/000229 представиха пред участниците постигнатите резултати.

От Зелени Балкани в срещата участваха представители на проектите “Възстановяване на белошипата ветрушка“ LIFE11 NAT/BG/360 и “Завръщане на лешоядите в България“ LIFE08 NAT/BG/278, които се осъществяват с подкрепата на Програма LIFE на Европейския съюз. В срещата участваха и други водещи НПО в областта на природозащитата в страната като БФБ, БДЗП, WWF, държавни институции като Изпълнителна Агенция по Горите, „EVN България“ и други организации, работещи по проекти финансирани от LIFE.

Ключови участници в работната среща бяха представители на администрацията на Програма LIFE от Европейската комисия и отдел Природа в Главна дирекция Околна среда на Европейската комисия, както и членове на мониторинговия екип на Програмата. Представителите на ЕК оцениха високо проектите изпълнявани в България в областта на природозащитата.

Програма LIFE е специализиран инструмент на ЕС, който подпомага проекти в областта на природозащитата. След като става възможно България да кандидатства с проекти по Програмата, от 2007 до момента са одобрени 19 проекта на обща стойност над 30 млн. Евро, които са инвестирани в природозащитни дейности в страната ни http://ec.europa.eu/.

Facebook Twitter LinkedIn Digg Delicious Stumbleupon

1842 посещения

OFF

Последно качено » Новини