Календар

Отворено писмо от коалицията „За да остане природа в България” до гражданите на Сапарева баня

София, 21 март 2008 г. – Коалицията от неправителствени организации и граждански групи „За да остане природа в България” се обръща към гражданите на Община Сапарева баня и другите общини около Национален парк Рила по повод незаконното изграждане на лифт от х. Пионерска - х. Рилски езера и плановете за изграждане на ски зоната „Паничище – Езерата – връх Кабул”.

Вие знаете, че природозащитните организации и граждански групи от коалицията „За да остане природа в България” не се занимават от вчера с опазването на Национален парк Рила и от дълги години работят с хората от общините около него. Няколко примера:

Още от 2001 г. Екологично сдружение „За земята” и доброволци организират почистване на района на Седемте езера и смъкват по над три тона боклук.

През 2002 г Екологично сдружение "За Земята" и Община Сапарева баня реализираха съвместен проект за енергоспестяващи мерки в 4 общински сгради. Една от целите на проекта беше да се намалят загубите в някои от сградите, отоплявани с геотермална енергия, с цел спестената енергия да се пренасочи към новия отопляем обект - детската градина "Св. Анна". През това време доброволци и местни хора работиха в детската градина в село Сапарево, в Овчарци и в училището в Сапарева баня.

От 2007 г. Национален парк Рила е член на престижната международна мрежа от защитени територии Pan Parks, която работи за устойчивото им развитие в полза и за благото на местните хора, които да печелят от природните дадености, без да ги разрушават. Точно това е всъщност смисълът на думите «устойчив туризъм». Беше разработена Стратегия за развитие на устойчив туризъм на Национален парк Рила (2008-2013) от местната Pan Park група, в която влизат представители на всички общини около националния парк. Съществуват програми за финансиране на устойчив семеен бизнес, които вече дават своите резултати в други места около Национален парк Рила като Добърско, Говедарци и Бели Искър. Нищо не може да се сравни с това работата ти да зависи от самия теб, а не от чужди решения, които понякога се променят в рамките на един ден.

Всеки един национален и природен парк в България си има свой План за управление, който започва да се изпълнява, след като всички заинтересовани страни, включително местните хора и общини, са се съгласили с него. Според Плана за управление на Национален парк Рила и Закона за защитените територии на територията на Национален парк Рила не се разрешава строителството на нови съоръжения, включително ски лифтове и ски писти. Това е отправната точка природозащитните организации от коалицията „За да остане природа в България” да се противопоставят на идеята за ски зоната „Паничище – Езерата – връх Кабул”. Такава ски зона не може да бъде изградена законно.

Освен това Национален парк Рила е изключителна държавна собственост, което означава, че той е притежание колкото на хората от общините, на чиято територия попада, толкова и на всички останали български граждани. Затова и правилата в него са по-различни, отколкото в общинския парк.

През последните седмици природозащитниците бяха наречени „платени рекетьори”. Дали това е наистина така? Организациите в коалицията „За да остане природа в България” са регистрирани като такива по Закона за юридическите лица с нестопанска цел. Много от тях са регистрирани в „обществена полза”, което означава, че всяка година се длъжни да предоставят в Министерството на правосъдието подробен отчет, включително финансов, за свършената работа, постъпилото финансиране и изразходването на средствата. Цялата информация постъпва в публичен регистър, от който всеки може да получи интересуващата го информация.

Подобна информация обаче не може да бъде получена отникъде за фирмите, регистрирани като офшорни. Една такава фирма планира да изгради ски зоната „Паничище – Езерата – връх Кабул”. В допълнение - като офшорна фирма тя не заплаща данъците си в България, което означава, че от печалбите й, реализирани на територията на Община Сапарева баня, няма да влязат никакви средства за местното образование и здравеопазване например.

Природозащитниците от коалицията „За да остане природа в България” понякога са обвинявани в „некомпетентност” от техните опоненти. Истината е, че всички закононарушения, свързани с изграждането на лифта от хижа „Пионерска” до хижа „Седемте езера”, са описани от юристи, които са работили по случая безвъзмездно в свободното си време, защото също искат Национален парк Рила да бъде запазен.

Благодарение на информацията, която ни е предоставена при проверката на РДНСК Кюстендил и процедурите по Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ) ние установихме нарушения на общо 9 закона (законите за устройство на територията, за опазване на околната среда (отм. и нов), на защитените територии, за собствеността, за териториално и селищно устройство(отм), за горите (отм. и нов) и за концесиите), на заповедта за обявяване на Национален парк Рила и неговия план за управление. Нашите изводи по случая са:

1/ Община Сапарева баня е прехвърлила собственост на 200,6 дка имоти в с. Паничище на Рила Спорт АД срещу задължението на дружеството да вложи 2 800 000 лв. в проектирането, изграждането и рехабилитацията на общински инфраструктурни обекти. Това става ясно от постановление на Окръжна прокуратура гр. Кюстендил от 11.03.2008 г. по жалба пр. вх.№ 181/08 г. В постановленито зам. окръжен прокурор на Окръжна прокуратура Кюстендил установява, че фирмата Рила Спорт АД е 99% собственост на офшорната компания „Рилстоун Трейдинг Бизнес Корпорейшшън”. На практика чрез прехвърлянето на собствеността през юли 2004 година акционерно дружество с капитал от 50 000 лева получава собственост върху 200 декара общински имоти срещу обещания, оценени на 2 800 000 лева. За съжаление проучването на прокуратурата не продължило в установяване на това дали Рила спорт АД действително е инвестирала тези пари или не.

2/ Строителството на лифта е било незаконно още при одобряване на проекта и издаване на разрешителното за строеж №45/27.10.1998. Както е посочено в писмо на РДНСК Кюстендил, главният архитект на общ. Сапарева баня одобрява проектa за строежа на лифта на 20.10.1998 г. - шест дни след изтичане срокът на валидност на Решението №73/1995 г. по ОВОС, а Разрешението за строеж №45/27.10.1998 г. е издадено 13 дни след гореспоменатия срок, в нарушение на тогава действащият ЗООС (чл. 23б, ал. 4.). Също така издаването на разрешението за строеж е извършено без необходимото съгласуване с Българската академия на науките, както се изисква в заповедта №114/24.02.1992 г. на МОС за обявяване на Народен парк „Рила”. Това означава, че Разрешителното за строеж №45/27.10.1998 г. е в нарушение на нормативната уредба по околна среда, и строежът би трябвало да се счита за незаконен от самото му начало съгл. чл.151 ал.1 т.2 на отм. ЗТСУ.

3/ Строителството на лифта е било неузаконяемо при започването на строежа. Като незаконен строеж в защитена територия, строителството на лифта е било неузаконяем строеж съгл. чл.162 ал.5 на ЗТСУ и е подлежал на премахване съгл. чл.160 ал.8 на ЗТСУ.

4/ Инвестиционенният проект “Промяна по време на строителство на ПСВЛ х. Пионерска-х. Рилски езера, общ. Сапарева баня” е незаконен, защото е одобрен от главния архитект на Община Сапарева баня при значителни нарушения на административните процедури, по смисъла на чл. 224, ал. 1, т.2 от ЗУТ във връзка с чл. 154, ал.2., т.2 от ЗУТ. Най-значими нарушения са:
- МОСВ не се е произнесло с преценка относно необходимостта от извършване на ОВОС за въпросния инвестиционен проект, както се изисква съгл. чл. 93, ал.1 т.3 и т.5 от ЗООС за инвестиционни предложения попадащи в обхвата на Приложение 1 (т.37б) към ЗООС и изискано в писмо № НСЗП-1576/30.07.2007 г. от МОСВ.
- Проекът не е подложен на преценка от необходимостта от оценка за съвместимост с предмета и целите на проекто-защитените зони “Рила” (BG0000495 и BG0002055) и “Рила-буфер” (BG0001188) съгл. чл.31-33 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР).
- Изменението в одобрения инвестиционен проект е извършено без нотариално заверено съгласие на Министъра на околна среда и водите, във функциите му на заинтересовано лице по смисъла на чл. 149, ал. 2 от ЗУТ, като по този начин е нарушен чл. 154, ал. 2 от ЗУТ.
- Строителството на шестте броя изкопи и фундаменти за стълбове в границата на Национален парк „Рила” е незаконно, защото е извършено в условията на съществени отклонения от одобрения проект от 20.10.1998 г., доколкото съгласно Протокол № 1841/22.08.2007 г. на РИОСВ-София настоящето строителство е извършено преди датата на съставяне на протокола, а одобряването на новото им разположение чрез инвестиционния проект “Промяна по време на строителство на ПСВЛ х. Пионерска - х.Рилски езера” от главния архитект на Община Сапарева баня е от 04.09.2007 г., в следствие на което могат да бъдат считани като незаконни по смисъл на чл. 225, ал.2 от ЗУТ.

5/ Строителството на лифта се извършва от юридическо лице, което няма право на това, и е в нарушение чл. 56, изречение 2 на Закона за собствеността. Със заповед №362/08.12.1997 Националното управление по горите предоставя на община Сапарева баня правото на ползване на 17,14 декара от държавния горски фонд с цел изграждането на седалков лифт и се задължава да запази правото на собственост на лифта и да не преотстъпва правото на ползване на други ползватели. В момента строителството на лифта се извършва от "Атомик инвест" ООД – гр. София, което е видно от писмото на РДНСК Кюстендил.

6/ Строителството на лифта се извършва без учредена концесия за ползване на земите в Национален парк Рила. Строителството, вкл. в одобрения проект “Промяна по време на строителство на ПСВЛ х. Пионерска - х.Рилски езера” се извършва в нарушение на чл. 16а от Закона за държавната собственост. Със заповед №362/08.12.1997 г. Националното управление по горите предоставя на община Сапарева баня правото на ползване на 17,14 декара от държавния горски фонд с цел изграждането на лифт. В първоначалния и в променения проект се предвижда строителство на обекти, които не са част от лифта, включително кафе с обща площ 167 кв. м, тоалетни с площ 38 кв. м и гараж за снегоходни машини и моторни машини с площ 51 кв. м. Последните могат да бъдат построени върху имот публична държавна собственост само чрез концесия, каквато към настоящия момент не е учредена.

Всичко гореизложено ни накара да се обърнем към началника на Дирекция за национален строителен контрол с искане да изпълни своите задължения по реда на чл. 222, ал. 1 на ЗУТ и Министъра на околната среда и водите да изпълни своите задължения по реда на чл. 158, т.4 по ЗООС, чл. 83 по ЗДС, чл. 79, ал.1 по ЗЗТ и чл. 122, ал. 1 от ЗБР.
Очакваме компетентните институции да преустановят заграбването на територии от националният парк Рила и да спрат незаконното строителство.

Съдбата ви, като граждани на Сапарева баня, зависи от самите вас. Но помислете какво се случи с друг приятен, малък град, който вече не е това, което беше – Банско. Малките, семейни хотели там вече нямат шанс. Хората, които продадоха земите си, за да бъдат застроени, установяват, че вече друг управлява града им. Съществуват проблеми с водоснабдяването и електроснабдяването, появяват се и нови, непознати доскоро явления като наркотици и проституция. Изсичането на горите над града за ски писти повишава ерозията и оттам риска от стихийни наводнения.

Попитайте инвеститора в планирана ски зона „Паничище – Езерата – връх Кабул” изчислявал ли е колко са дните с гъста мъгла, силен вятър и лавинна опасност, заради които ски съоръженията няма да могат да работят.

Но преди всичко помислете струва ли си да се нарушава закона и кой ще излезе на сметка от това накрая.

Допълнителна информация:
- Коалицията „За да остане природа в България” е основана от Асоциацията на парковете в България, Българската асоциация за алтернативен туризъм, Българското дружество за защита на птиците, Българското дружество по фитоценология – 2001, Българската фондация “Биоразнообразие”, Информационния и учебен център по екология, Национално Движение “Екогласност”, Сдружение “Агролинк”, Сдружение за дива природа – БАЛКАНИ, Сдружение „За Земята”, Сдружение „Природа назаем”, СНЦ “Зелени Балкани”, Сдружение „Природен Фонд”, ИУЕК към Студентски съвет на СУ „Св. Климент Охридски”, Софийско гражданско сдружение „Щастливеца”, гражданска група „Да спасим Иракли”, сдружение “Еко Рила” – Самоков и WWF Дунавско–Карпатска програма България. Сега в нея членуват близо 30 организации.

Повече документи има в интернет на:
http://forthenature.org/cases/rila_panichishte_resort

Споделете вашите мнения и тревоги по електронна поща:
contact@forthenature.org

Facebook Twitter LinkedIn Digg Delicious Stumbleupon

2919 посещения

OFF

Последно качено » Новини