Календар

Зонирането в Плановете за управление

Зонирането в Плановете за управлениеПлановете за управление имат силата на закон във всяка защитена територия. В тези документи трябва ясно да са посочени приоритетите, нормите, зоните и режимите в нея. Като водещ за работата навсяка паркова дирекция, Планът за управление дава отговор на всеки въпрос, свързан със зонирането и правилата в дадена територия. Съгласно закона управлението на защитени територии на първо място цели опазване на биоразнообразието. Освен със запазването на природата, Плановете за управление и парковата дирекция „са натоварени“ и с отговорната задача да работят за подобряване на човешкото благосъстояние и осигуряване на икономически ползи на хората в района.

Какво означава зониране?

Зонирането е съществена част от всички Планове за управление на защитени територии.При зонирането дадена защитената територия се разделят на части, наречени зони. Зоните се различават по отношение на целите, функциите и предназначението на въпросната територия. Основната му цел е да се определят различните нива на защита и възможности за използване на зоните за различни, често конфронтиращи се дейности – опазване на околната среда и икономическо развитие. Зонирането трябва да е лесно за разбиране, спазване и прилагане.

Как се прави зонирането?

Чрез зонирането се установяват допустимите граници на ползване на защитената територия. То посочва какви дейности са забранени и какви са разрешени в различни области на защитените територии по отношение на управлението на природните ресурси, използването на зоните като културен ресурс, посетителски достъп, изграждане, поддръжка и експлоатация на съоръжения и инфраструктура. Често, когато няма достатъчно информация за района, зонирането се определя по време на изготвянето на плановете за управление. То позволява да бъдат защитени ключови местообитания, специфични места за размножаване на ценни видове. По този начин могат да бъдат отделени и важни зони за изследвателски и научни цели или за развитие за различни видове туризъм. Зонирането позволява да се разпределят географските зони за специфични нива на интензивността на човешките дейности. Ако е добре направено, зонирането може да съдейства за намаляването и дори премахването на съществуващите конфликти– както между човек и природа, така между различните заинтересовани по отношение на ползването на парка страни. Походящо направените зони могат да подобрят качеството на туристическите дейности, като същевременно облагодетелства местните общности.

Зоните в НП Пирин според сега действащия ПУ (2004-2013)

В досегашния план се обособяват следните зони – Резерватна зона, Зона за туризъм, Зона на сградите и съоръженията (тези 3 зони са задължителни съгласно чл. 19 на Закона за защитените територии), Зона за ограничаване на човешкото въздействие, Зона за опазване на горските екосистеми и отдих, Зона за устойчиво ползване на открити площи и отдих (тези три са допълнително определени с плана за управление).

Сн. Андрей Ралев

Facebook Twitter LinkedIn Digg Delicious Stumbleupon

2276 посещения

OFF

Последно качено » Новини