Календар

Предварителни резултати от 39тото Среднозимно преброяване на водолюбивите птици

Предварителни резултати от 39тото Среднозимно преброяване на водолюбивите птициНа границата на замръзването и в мъгла премина тазгодишното Среднозимно преброяване, което се проведе между 16-18.01.2015 г.

Екипите на Зелени Балкани отчетоха следните основни водоеми, включени в Националната система за мониторинг на биологичното разнообразие: Шабла, Дуранкулак, Поморийско езеро, яз. Овчарица, яз. Копринка, яз. Жребчево, яз. Пясъчник, яз. Малко Шарково, Поморийско езеро, реките Тунджа и Марица, както и десетки малки водоеми. Гъстата мъгла не позволи отчитането на яз. Розов кладенец, въпреки че водоемът бе посетен.

Отчетени бяха общо над 61 000 индивида от 54 водолюбиви вида (патици, гъски, корморани, чапли, бърнета, лиски и т.н.), както и 67 вида дневни и нощни грабливи, пойни и вранови видове. Най-много от водолюбивите видове в отчетените водоеми са зеленоглави патици (над 25 000) и зимуващите лиски (над 11 000).
Малко повече от миналата година по същото време са зимуващите белочели и червеногуши гъски. В студени зими, когато водоемите на север от България замръзват, в страната ни се събират десетки хиляди големи белочели, сиви и червеногуши гъски. Тази зима големи белочели и червеногуши гъски са наблюдавани основно в района на Шабла и Дуранкулак (над 5500 белочели и 2200 червеногуши гъски), а в Южна България са отчетени малко под 2000 големи белочели гъски, зимуващи на язовир Пясъчник.

Ситуацията в в някои от основните влажните зони в Южна България, които Зелени Балкани наблюдава от 1996 г. е както следва:

Поморийско езеро - отчетени бяха около 4000 индивида от 25 различни вида, сред тях голям воден бик и тръноопашата потапница. Тази сравнително ниска численост може би се дължи на неустойчивото време и факта, че водоемът е частично замръзнал. За сравнение, месец по-рано, на 11.12.2014 г., на Поморийското езеро са отчетени 22 780 индивида от 46 вида, най-многочислени от които - лиските (над 16 000 индивида). Миналата година средноянуарската численост също е била над 9100 индивидида от 26 различни вида, сред тях среден нирец, тъмногръд брегобегач, клопач, шилоопашата патица.
Язовир Овчарица – общата численост на водолюбивите птици е малко над 6600 индивида от 21 вида. Тази численост е по-малка от последните няколко - 8100 индивида (2014 г.), над 12 000 (2013 г.). Отчетени са малко над 300 зимуващи гъски. Тук са и традиционно зимуващите къдроглави пеликани, като тази година обаче са повече - са отчетени 508 зимуващи пеликани, като за сравнение, през миналите години са били съответно 126 птици (2014 г.), 194 (2013 г.), а през 2012 г. - едва 31 пеликана.
Язовир Пясъчник – Въпреки, че броенето бе накъсано от няколко часа мъгла, екипите успяха да отчетат над 11 800 водолюбиви птици от общо 16 вида. За сравнение, през 2014 г. по същото време са били преброени само около 4460 водолюбиви птици. Нивото на водата е много високо, като е образувало допълнителни водни огледала за многобройни патици и лиски. Тук бяха отчетени и малко под 2000 големи белочели гъски. За съжаление екипът ни се натъкна на голям брой ловци, така че птиците бяха постоянно вдигани и обезпокоявани.
Река Марица – Тази година на традиционната нощувка на застрашения вид малък корморан (Phalacrocorax pygmeus) край Пловдив бяха отбелязани около 3024 индивида. Това е между 2-4 % от цялата Европейска популация на вида. Преди две години по същото време обаче бяха отчетени над 5000, като това беше рекордна за реката численост. Малките корморани традиционно са съсредоточени в една основна нощувка край град Пловдив, докато големите корморани са концентрирани в няколко основни нощувки по долното течение на реката, някои които тази година за изненада са се преместили, а други изобщо не са се сформирали. Заедно с малките корморани, край Пловдив тази година бяха наблюдавани и 40 неми лебеда. Присъствието им на това място не е изненада, но те пък всяка година радват окото на пловдивчаните, които са решили да се разходят малко отвъд границите на града. Заради постоянните изстрели и безпокойство, птиците постоянно сменят своите места за нощувка, като това е свързано със стрес и загуба на енергия. Други интересни видове, отчетени по реката бяха къдроглави пеликан, червен ангъч, белоока потапница. Пеликаните рядко се виждат по реката, те предпочитат по-големи водоеми, основно по Черноморието или Северна Гърция.Тази година в Южна България отново бяха установени любопитни типично прелетни видове - розов пеликан, черен щъркел, два бели щъркела в Свиленградско. Изглежда необичайно топлото време е позволило на птиците да намират храна и по нашите ширини и да останат тук, вместо да предприемат опасния и дълъг път на юг.


За съжаление, екипите констатираха огромен брой нарушения – бракониерски отстрел на редки и застрашени видове птици, безпокойство, сечи.

Преброяването се проведе съвместно с представители на Регионалните инспекции по околната среда и водите и басейновите дирекции, Дирекцията на Национален парк „Централен Балкан”, ИАОС, БДЗП и Българската орнитологична централа към Института по зоология при БАН. Данните от преброяването са представителни, а методиката е в съответствие на изискванията на Изпълнителната агенция по околна среда и Националната система за мониторинг на биологичното разнообразие. Установяването на числеността, динамиката на популацията на зимуващите в България водолюбиви птици, както и влажните зони, които обитават са от голямо значение за определяне на мерките за тяхното опазване.

Facebook Twitter LinkedIn Digg Delicious Stumbleupon

2216 посещения

OFF

Последно качено » Новини