Календар

Проект за неформално образование за устойчиво развитие с шест регионални срещи през пролетта

Проект за неформално образование за устойчиво развитие с шест регионални срещи през пролеттаПроектът „Платформа за популяризиране и качество на образованието за устойчиво развитие” ще проведе шест срещи в страната през април, май и юни с обучители, журналисти, нестопански организации и други образователни експерти от неформалното и формалното образование, бе обявено на пресконференция в Национален пресклуб БТА (11.03.2015). Регионалните срещи ще служат за установяване на потребностите и за обратна връзка от тези целеви групи що се отнася до структурата и съдържанието на платформата, както и ще спомогнат за дефиниране на критерии за качество на образованието за устойчиво развитие.

Датите на срещите са:


Враца – 01.04.2015
Ловеч – 07.04.2015
Варна – 25-26.04.2015
Пловдив – 22.05.2015
с. Гудевица – 25-26.05.2015
София – 04.06.2015

Целта на уебплатформата е да предостави възможност на организациите, предлагащи услуги в сферата на неформалното образование за устойчиво развитие, да намират партньори, да обменят целеви опит, да повишават капацитета си и да популяризират дейностите си. Уебсайтът ще служи на гражданските организации, на медиите, местните общности, учащите и, не на последно място, на образователните институции в страната.
Участниците в пресконференцията - Христина Банчева, Директор на Фондация „ЕкоЦентрик” и ръководител на проекта, Донка Калчева, Ръководител проекти в Народно читалище „Бъдеще сега”, Анелия Павлова, Експерт в Сдружение Зелени Балкани и Любомира Колчева, Директор на Фондация „ЕкоОбщност”, наблегнаха на значението на проекта в съвременните динамични условия за живот. Желанието им е темата да навлезе по-активно в обществения дневен ред, предвид интердисциплинарния характер на образованието за устойчиво развитие и универсалността на неформалните образователни подходи.
Образованието за устойчиво развитие се разбира като процес на личностно и социално развитие, който продължава през целия живот, и чрез който се придобиват знания и умения и се формират перспективи и ценности. То интегрира икономически, екологичини, социални и културни аспекти на живота и изгражда отговорно поведение към целия заобикалящ ни свят.
В рамките на проекта, финансиран от Програмата за подкрепа на НПО в България, Фондация „Екоцентрик” обединява сили с Фондация „ЕкоОбщност“, Сдружение „Клуб приятели на Природен парк „Врачански Балкан”, Сдружение „Екомисия 21 век“, Сдружение ГЕУМ, Сдружение „Зелени Балкани“ и Народно Читалище „Бъдеще сега 2006”. Партньорите от Враца, Ловеч, Варна, Пловдив, с. Гудевица и София очакват проектът да стартира широк обществен дебат за необходимостта от преподаване с подходящи методи на актуални знания и умения за устойчиво развитие, предвид чувствителната им липса в настоящите учебни планове в България.


Проектът „Платформа за популяризиране и качество на образованието за устойчиво развитие“ се финансира в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009 - 2014г.

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи Фондация „Екоцентрик“ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България.

Facebook Twitter LinkedIn Digg Delicious Stumbleupon

2960 посещения

OFF

Последно качено » Новини