Календар

Екоминистерството върна проект за вилно селище върху биокоридора на мечките между Витоша и Плана

Екоминистерството върна проект за вилно селище върху биокоридора на мечките между Витоша и ПланаС доклад на МОСВ и инспектората към МОСВ е върната за преразглеждане скандална преписка на РИОСВ София за изграждане на вилно селище върху биокоридора между Витоша и Плана.

Действията на МОСВ са по сигнали до прокуратурата и министерството, с които бе изискано да се провери поредната схема за прокарване на мащабни проекти, раздробени на малки парчета (т.нар. salami-slicing), с цел заобикаляне на екологичните норми. При проверката на екоминистерството е установено, че проектът неправомерно е раздробен на по-малки части с инвеститори, които се явяват свързани лица, и че при одобряването на отделните части от РИОСВ София са допуснати редица нарушения на природозащитно законодателство.

Случаят е показателен за това, че за да се подобри качеството и обективността на работата на държавните институции, особено в условията на силен корупционен натиск, е необходим постоянен граждански контрол и политическа воля сред управляващите.


Историята на случая

Въпросната административна преписка на РИОСВ София касае изграждането на вилно селище в 5 съседни имоти върху обща площ от над 20 дка в м. Високи рид, с. Ковачевци, Община Самоков, разкрива потенциална корупционна схема в екоинспекцията.

След като през 2011 г. бившият директор на РИОСВ инж. Стефан Борисов изисква извършването на пълна екооценка на инвестиционното предложение за вилното селище, през 2014 г. новият директор на РИОСВ София - инж. Ирена Петкова съгласува инвестиционното предложение без екооценка, пренебрегвайки изцяло мотивите на предшественика си от 2011 г. Инвеститори

По конкретно, през 2011 г. с решения по реда на ЗООС и ЗБР директорът на РИОСВ София постановява да бъде извършена екологична оценка и оценка за съвместимост на подробните устройствени планове (ПУП-ПЗ) на 5-те ИП за вилни сгради, внесени в РИОСВ от различни възложители, но в един и същи ден - 22.07.2010 г.

През 2014 г., с нови 5 решения на директора на РИОСВ инж. Ирена Петкова първоначалната процедура по екологична оценка и оценка за съвместимост на 5-те ПУП-ПЗ е прекратена, тъй като отново в един и същи ден - 04.07.2014 г., възложителите оттеглят ПУП-ПЗ. Месец по-късно, отново в един и същи ден - 13.08.2014 г., възложителите внасят за втори път първоначалните си инвестиционните предложения за 5-те съседни имота. Противно на изискванията на ЗООС и ЗБР, с 5 писма от края на 2014 г. директорът на РИОСВ съгласува 5-те ИП, като информира възложителите, че ИП не подлежат вече на процедури по преценка необходимостта от оценка за съвместимост по реда на ЗБР, което на практика означава, че ИП не подлежат на съгласуване и по реда на ЗООС. Ако ЗООС и ЗБР бяха приложени коректно от директора на РИОСВ София, то инвестиционните предложения е следвало отново да бъдат подложени на процедури по преценка необходимостта от екологична оценка и оценка за съвместимост, доколкото нормативните критериите за прилагането на тези процедури към 2014 г. не се отличават значително от съответните нормативни критерии към 2011 г.

Гореописаната схема, имаща за цел компетентният орган да "спести" на възложителите на ИП задължителните съгласувателни процедури по ЗООС и ЗБР, често изискващи допълнително време и средства, се счита за индикация за наличието на систематично прилагана корупционна схема. За съжаление, тази схема не само предлага на определени възложители конкурентно предимство, но създава риск и за значително отрицателно въздействие върху околната среда, в случая на Витоша.

Facebook Twitter LinkedIn Digg Delicious Stumbleupon

3571 посещения

OFF

Последно качено » Новини