Календар

Проучване на китоподобните бозайници от плавателен съд в ЗЗ „Ропотамо”

Проучване на китоподобните бозайници от плавателен съд в ЗЗ „Ропотамо”На 23 и 24 април, екип на Зелени Балкани и доброволци проведоха проучвания на китоподобните бозайници в акваторията на ЗЗ „Ропотамо”.

По време на проучването доброволците имаха възможност да приложат на практика придобитите знания и умения от проведените обучения в рамките на проект „Гражданска подкрепа за проучване на черноморските китоподобни по българското крайбрежие“ насочени към определяне на китоподобни бозайници в естествената им среда и прилагане на различни методи за тяхното проучване. Участниците имаха възможност да видят отблизо голяма група от над 30 екземпляра афали с малки около рибарски кораб, които се хранеха.
Приложен беше утвърдения метод на международно ниво за отчитане на разстоянията по линейни трансекти с цел проучване на разпространението, плътността и числеността на отделните видове. Обследвани бяха трансекти с обща дължина над 60 км.

По време на проучването участниците регистрираха общо 57 наблюдения на китоподобни от трите вида. Най-многобройни бяха срещите с Морските свине (Phocoena phocoena) - 26, следвани от Афалите (Tursiops truncatus) - 17 и Обикновените делфини (Delphinus delphis) - 14. В заливите южно от Созопол и около Маслен нос бяха регистрирани вероятно резидентни групи афали с малки, които демонстрираха социално поведение плувайки около яхтата.

Регистрираните наблюдения затвърждават впечатленията, че акваторията на ЗЗ „Ропотамо” осигурява местообитания на тези защитени видове и определено е важно място за опазването на китоподобните в нашата акватория.

Интересно наблюдение на група от около 70-80 розови пеликана беше регистрирана в морето южно от Маслен нос.

Събирането на информация за разпространението и числеността на китоподобните, от своя страна, е от изключително значение за опазване на китоподобните бозайници. За да бъде събрана тази информация е необходимо и обучаването на експерти и доброволни сътрудници, които да предоставят данни за Националната система за мониторинг на биологичното разнообразие, каквато е и целта на настоящия проект.

Проектът „Гражданска подкрепа за проучване на черноморските китоподобни по българското крайбрежие“ се финансира в рамките на Програма BG03 в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009 – 2014 г.

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Програма BG03 по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от СНЦ „Зелени Балкани“ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Програмата – Министерство на околната среда и водите“ www.BG03.moew.government.bg

Facebook Twitter LinkedIn Digg Delicious Stumbleupon

1703 посещения

OFF

Последно качено » Новини