Календар

Доклад за България за изпълнението на политиките на ЕС в областта на околната среда определя като заплаха за биоразнообразието на България строителството в защитените зони

Доклад за България за изпълнението на политиките на ЕС в областта на околната среда определя като заплаха за биоразнообразието на България строителството в защитените зониВ доклад за България за изпълнението на политиките на ЕС в областта на околната среда от 3 февруари тази година, "бурното развитие на градовете и инфраструктурата през последните 15 години (включително в защитени зони по „Натура 2000“)" е определено като една от най-сериозните заплахи за биоразнообразието на България.

Можете да прочетете доклада на: http://ec.europa.eu/environment/eir/pdf/report_bg_bg.pdf

"Основните рискове за биологичното разнообразие в България са свързани със загубата на сухоземни и водни местообитания — най-вече в резултат на бурното развитие на градовете и инфраструктурата през последните 15 години (включително в защитени зони по „Натура 2000“), с повишените равнища на замърсяване на въздуха, водата и почвата, както и пряката и прекомерна експлоатация на видовете от икономическо значение." - се казва в доклада.

Слабостите в тази област включват лошо прилагане на природозащитното законодателство и другите разпоредби за опазване на околната среда, недостатъчното интегриране на политиката в областта на природата и биологичното разнообразие в други секторни политики, неефективното управление и администриране на защитените територии, слабата администрация, липсата на подходящи планове за управление, природозащитни цели и мерки, недостатъчното финансиране или неефективното усвояване на наличните средства (т.е. финансирането невинаги се насочва към приоритетните области) и липсата на правоприлагане." - отчитат експертите.

Качеството на атмосферния въздух продължава да буди сериозна загриженост - е сред основните изводи от анализа.

Като основни предизвикателства пред страната ни са определени:

- Осигуряване на по-добра защита на здравето на хората чрез прилагане на ефективни и ефикасни решения за намаляване на замърсяването на въздуха.
- Осигуряване и реализиране на инвестициите, необходими за правилното събиране и пречистване на градските отпадъчни води.
- Осигуряване на надеждно прилагане на законодателството за опазване на природата.

Facebook Twitter LinkedIn Digg Delicious Stumbleupon

1444 посещения

OFF

Последно качено » Новини