Календар

Тома Белев: За некомпетентността на управляващите

Тома Белев: За некомпетентността на управляващитеДнес се наслушах на лъжи, но ще споделя само една, защото показва как ни управляват хора, които не познават законите, които прилагат и за което ние им плащаме едни нелоши заплати. Днес в Бтв беше зам. министърът на околната среда Мариела Начева, която обясняваше “компетентно” разпоредбите за екологична оценка.

http://btvnovinite.bg/article/bulgaria/obshtestvo/ekoaktivisti-izlizat-na-protest-sreshtu-spornija-plan-za-park-pirin.html

Какво каза тя:
„А. Хекимян: По конкретният въпрос планът и екологична оценка трябва да се изработват по едно и също време, а това не се е случило. Както казаха от природозащитните организации хванали са Ви.

М. Начева: Значи планът действа строго определена процедура, административна, от изготвяне , първо определяне на задание за плана , което се определя направено от МОСВ , това е направено от МОСВ през 2012 -2013.

Хекимян: Трябва ли да се случват заедно този план с екоценката?

М. Начева: Не. Тази екооценка се извършва след внасяне на окончателен вариант за проектоплан, след проведени обществени обсъждания , отразяване на бележките от тях, след което се внася искане за извършване на такава екологична оценка. Срокът, за което е 30 дневен “.

Сега да видим какво пише в наредбите:

Закон за опазване на околната среда
чл.81 3) Екологична оценка на планове и програми се извършва едновременно с изготвянето им, като се вземат предвид техните цели, териториалният обхват и степента на подробност, така че да се идентифицират, опишат и оценят по подходящ начин възможните въздействия от прилагането на инвестиционните предложения, които тези планове и програми включват.

Наредба за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми

чл.8 „За определяне на приложимата процедура по ЕО възложителят подава до компетентния орган по чл. 4 уведомление по образец съгласно приложение № 3, като внася задание за изработване на плана/програмата в обхват съгласно Закона за устройство на територията или съответния друг специален нормативен или административен акт и/или информация за целите и предвижданията на плана/програмата”.

Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони

чл.2 (2) За планове, програми, проекти и инвестиционни предложения извън обхвата на ал. 1 в зависимост от техния характер и вероятността от въздействието им върху защитените зони и след проверка за допустимост по чл. 12 компетентният орган преценява начина на процедиране. В 14-дневен срок от подаване на уведомлението по ал. 3 компетентният орган уведомява писмено възложителя за приложимата процедура, като при необходимост дава указания и определя срок за изпълнението им. Компетентният орган оповестява писмото на интернет страницата си в 7-дневен срок.

(3) За преценката по ал. 2 възложителят на най-ранен етап уведомява компетентния орган по чл. 6а чрез уведомление съгласно приложение № 1 към чл. 10, ал. 1.

Не разбирам хора, които не познават законите, но пък се наемат да управляват и да контролират как се спазват. Наистина не разбирам какъв човек трябва да си за да лъжеш обществото, което ти плаща заплата?

Facebook Twitter LinkedIn Digg Delicious Stumbleupon

851 посещения 1 коментара

Коментари

  1. ...
    2017-03-07 18:36:15

    Коментарът е премахнат

OFF