Календар

Тома Белев: За некомпетентността на управляващите

Тома Белев: За некомпетентността на управляващитеДнес се наслушах на лъжи, но ще споделя само една, защото показва как ни управляват хора, които не познават законите, които прилагат и за което ние им плащаме едни нелоши заплати. Днес в Бтв беше зам. министърът на околната среда Мариела Начева, която обясняваше “компетентно” разпоредбите за екологична оценка.

http://btvnovinite.bg/article/bulgaria/obshtestvo/ekoaktivisti-izlizat-na-protest-sreshtu-spornija-plan-za-park-pirin.html

Какво каза тя:
„А. Хекимян: По конкретният въпрос планът и екологична оценка трябва да се изработват по едно и също време, а това не се е случило. Както казаха от природозащитните организации хванали са Ви.

М. Начева: Значи планът действа строго определена процедура, административна, от изготвяне , първо определяне на задание за плана , което се определя направено от МОСВ , това е направено от МОСВ през 2012 -2013.

Хекимян: Трябва ли да се случват заедно този план с екоценката?

М. Начева: Не. Тази екооценка се извършва след внасяне на окончателен вариант за проектоплан, след проведени обществени обсъждания , отразяване на бележките от тях, след което се внася искане за извършване на такава екологична оценка. Срокът, за което е 30 дневен “.

Сега да видим какво пише в наредбите:

Закон за опазване на околната среда
чл.81 3) Екологична оценка на планове и програми се извършва едновременно с изготвянето им, като се вземат предвид техните цели, териториалният обхват и степента на подробност, така че да се идентифицират, опишат и оценят по подходящ начин възможните въздействия от прилагането на инвестиционните предложения, които тези планове и програми включват.

Наредба за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми

чл.8 „За определяне на приложимата процедура по ЕО възложителят подава до компетентния орган по чл. 4 уведомление по образец съгласно приложение № 3, като внася задание за изработване на плана/програмата в обхват съгласно Закона за устройство на територията или съответния друг специален нормативен или административен акт и/или информация за целите и предвижданията на плана/програмата”.

Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони

чл.2 (2) За планове, програми, проекти и инвестиционни предложения извън обхвата на ал. 1 в зависимост от техния характер и вероятността от въздействието им върху защитените зони и след проверка за допустимост по чл. 12 компетентният орган преценява начина на процедиране. В 14-дневен срок от подаване на уведомлението по ал. 3 компетентният орган уведомява писмено възложителя за приложимата процедура, като при необходимост дава указания и определя срок за изпълнението им. Компетентният орган оповестява писмото на интернет страницата си в 7-дневен срок.

(3) За преценката по ал. 2 възложителят на най-ранен етап уведомява компетентния орган по чл. 6а чрез уведомление съгласно приложение № 1 към чл. 10, ал. 1.

Не разбирам хора, които не познават законите, но пък се наемат да управляват и да контролират как се спазват. Наистина не разбирам какъв човек трябва да си за да лъжеш обществото, което ти плаща заплата?

Facebook Twitter LinkedIn Digg Delicious Stumbleupon

1506 посещения

OFF

Последно качено » Новини