Календар

Експертен форум “Как да сме енергийно независими?” събра над 70 представители от институционалните, бизнес и обществените кръгове днес

  Експертен форум “Как да сме енергийно независими?” събра над 70 представители от институционалните, бизнес и обществените кръгове днесФорум на тема “Как да сме енергийно независими?” подчерта важността от създаване на нормативна уредба, която да подпомогне участието на гражданите в енергийната система. Събитието се проведе днес във Френския институт в София, организирано от „Грийнпийс“ - България, в партньорство с Бюрото на Европейския парламент в България. Участие в специализираното събитие взеха над 70 представители от институционалните, бизнес и обществените кръгове.

Форумът протече в две части - в първата половина български и международни специалисти представиха добри европейски практики за производство на електроенергия от ВЕИ от домакинства и граждански колективи. Презентатори бяха доц. д-р Атанас Георгиев, декан на Стопанския факултет на СУ, Мария Трифонова, асистент в катедра "Икономика и управление по отрасли" в същия и Игнасио Наваро - специалист енергийни решения от “Грийнпийс” - Гърция. Втората част премина в динамична дискусия относно бариерите и потенциалните бъдещи стъпки, за да получат потребителите възможността да произвеждат, консумират, съхраняват и продават възобновяема енергия в България.

Славчо Нейков, председател на УС на Института за енергиен мениджмънт и модератор на днешното събитие, наблегна върху "важността на изграждане на цялостна визия и рамка. Остава надеждата, че въпреки че засега държавните институции не успяват да изградят актуализирана стратегическа рамка, това ще се случи в най-скоро бъдеще." Ролята на държавните институции е решаваща, защото задават икономическата, юридическата, а до голяма степен и технологичната рамка, чрез обезпечаване на конкретни възможности за финансиране. Ролята на общините безусловно ще нараства в процеса на децентрализация и не на последно място, е ролята на гражданите и бизнеса.

Пакетът “Чиста енергия за всички европейци”, одобрен от ЕС през 2018 г., начело с преразгледаната Директива за енергията от възобновяеми източници (REDII), ще доведе до сериозна промяна за хората. Европейското законодателство вече не само признава ролята на гражданите, но и ги подкрепя, като им дава право да произвеждат, консумират, продават и съхраняват възобновяема енергия. В България разговорът за трансформацията на енергийната система все още не е започнал по същество, а повечето граждани са в ролята на пасивни участници. Необходимо е да се оптимизира нормативната рамка, за да се поощри и развие производството и потреблението на електрическа енергия от възобновяеми източници от производителите, които са и потребители на същата енергия за собствени нужди и за собствено потребление, т.е. субектите, които се явяват потребители - производители (англ.: prosumers).

Един от основните проблеми, които възпрепятстват потребителите-производители да развиват ефективна дейност, са административните и техническите трудности, свързани с отчитането на произведената и потребената енергия. Необходим е интегриран подход, който най-пълноценно ще отрази характерните особености на дейността на тези енергийни субекти. Една от тези ефективни мерки на интегрирания подход е така нареченото “нетно отчитане”, известно и като нетметъринг (net-metering), както и производното му “виртуално нетно отчитане” (virtual net metering). Този подход е свързан с текущото изравняване на произведената и потребената електрическа енергия, както и с възможността да се управляват енергийните потоци и излишъците от електрическа енергия, за да се използват по-ефективно, включително в друго време и на друго място, различно от тези на производството.

В тази връзка е особено важно в българското законодателство да се въведат легални определения за разглежданите понятия “потребител-производител” и “нетно отчитане” / “виртуално нетно отчитане”, което да позволи усъвършенстването на тяхната нормативна регламентация и ефективното им въвеждане в практиката.

С организацията на форума, “Грийнпийс” - България цели да ускори тази ключова промяна в страната. През 2020 г. организаторите планират още инициативи и дейности, част от дългосрочната кампания “Енергийни решения”, в която ще продължават да търсят съмишленици и да насърчават търсенето на интегрирано и ефективно решение. "Грийнпийс" - България се надява развитието да не бъде само под формата на такива обсъждания, а и с конкретни нормативни и политически решения, в контекста на децентрализацията на енергийната система.

Facebook Twitter LinkedIn Digg Delicious Stumbleupon

1221 посещения

OFF

Последно качено » Новини