Календар

Стартира проект на ДПП Витоша, финансиран по Оперативна Програма Околна Среда (ОПОС), приоритетна ос 3: „Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие”.

Стартира проект на ДПП Витоша, финансиран по Оперативна Програма Околна Среда (ОПОС), приоритетна ос 3: „Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие”.Проектът има за цел:

• Възстановяване и увеличаване популациите на редки и целеви видове за опазване с малки или застрашени от изчезване популации и възстановяване на техните местообитания;
• Площно възстановяване и регулиране на ползването на ресурси в целеви типове природни местообитания;
• Информационно обезпечаване и подобряване на посетителската инфраструктура.

Целеви видове: алпийски повет, планински явор, тис, голям гребенест тритон, малък гребенест тритон, жълтокоремна бумка, европейски лалугер, балканска дива коза, мечка, вълк, водни кончета, едри хищни птици – сови, бухал, скален орел.

Целеви местообитания: алувиални гори, неблагоустроени пещери, преходни блата и плаващи подвижни торфища, букови гори от типа Luzulo fagetum, мочурни гори.

Проектът включва основно възстановителни, поддържащи, насочващи, контролиращи и информационни дейности, в т.ч.:

1. Възстановяване на находището на алпийския повет и подпомагане на популациите на планинския явор и на тиса на територията на ПП „Витоша”.

2. Ограничаване на инвазията на Fallopia japonica в местообитание 9110 – Букови гори от типа Luzulo fagetum.

3. Контролиране на бракониерството върху балканската дива коза и мечката в ПП Витоша чрез разработване и инсталиране на електронна охранителна система за регистриране на изстрели.

4. Продължаване на програмата за възстановяване на балканската дива коза на територията на ПП Витоша.

5. Поддържане и възстановяване на местообитанията на европейския лалугер.

6. Ремонт на съществуващата алейна мрежа на 7 туристически маршрута:
м. Златни мостове - с. Владая;
м. Златни мостове - х. Кумата;
кв. Княжево - м. Дендрариума;
кв. Бояна - х. Момина скала - м. Златни мостове;
кв. Симеоново - х. Алеко;
м. Златни мостове - заслон Ушите - м. Платото - х. Алеко;
м. Златни мостове - с.Кладница.

7. Възстановяване на маркировката на 5 туристически маршрута:
с. Железница - х. Физкултурник - Черни връх;
Черни връх - Букапреслапски проход”;
х. Селимица - с.Чуйпетлово - с. Ярлово;
Черни връх - Сива грамада - с. Ярлово ;
с. Боснек - Меча чешма.

8. Възстановяване на техническата инфраструктура на Екологичен стационар „Белите Брези”.

9. Изработване на обща интерпретационна програма за фауната в парка и ръководство за интерпретация.

10. Възстановяване на крайречните съобщества от бяла елша по поречието на Куртова река и от бяла върба и зелена елша по поречието на река Струма (местообитание 91Е0).

11. Намаляване на натиска върху Боснешкият карстов район и пещерата Духлата чрез създаване на система за ограничаване и контролиране на достъпа и експонация.

12. Подържане и възстановяване на местообитанията на жълтокоремна бумка, голям гребенест и малък гребенест тритон и обособяване на интерпретационен кът на земноводните.

13. Опазване и регулиране използването на водни количества от 7140 – Преходни блата и плаващи подвижни торфища и 91D0 – Мочурни гори чрез проектиране на санитарно-охранителни зони (СОЗ) на 6 публични водохващания в ПП Витоша.

Facebook Twitter LinkedIn Digg Delicious Stumbleupon

5791 посещения

OFF

Последно качено » Новини