Календар

Зелени Балкани стартира Европейски проект за опазване на редки видове птици

Зелени Балкани стартира Европейски проект за опазване на редки видове птициЗелени Балкани стартира проект “Консервационни дейности за целеви видове от Директивата за птиците на ЕС - белошипа ветрушка, черен лешояд и царски орел, в основните им местообитания в България”, финансиран от Европейския съюз чрез Оперативна програма "Околна среда 2007-2013".

Предвидените дейности трябва да се реализират в период от 36 месеца, като през месец септември предстои сформирането на екипа и стартирането на основните дейности. Основните цели и подцели са :

- подпомагане и поддържане популацията на редки видове птици, приоритетни за опазване от Директивата за птиците на ЕС (Директива 79/409/ЕЕС) и техните местообитания;
- създаване на условия за увеличаване на числеността и възстановяване на популациите им в места, където са изчезнали;
- снижаване на конфликта между целевите видове и реализирането на инвестиционни намерения и проекти;
- повишаване гнездовия успех на гнездящите царски орли и черни лешояди;
- подобряване условията за размножаване на целевите видове;
-" ex situ " дейности за възстановяване популацията на белошипата ветрушка;
- определяне на чувствителните зони от местообитанията на целевите видове, във връзка с реализирането на инвестиционни намерения;
- повишаване на обществената информираност за целта и ефекта от опазването на хищните птици и биоразнообразието като цяло.
Проектът ще се реализира на територията на Дервентските възвишения, Сакар, Източни Родопи, част от Странджа и съседните на тях територии, където са съсредоточени основните местообитания на трите целеви вида. Част от дейностите ще бъдат осъществени и в Спасителния център за диви животни, където ще се сформира ,,родителско ято” и ще се създадат условия за размножаване на белошипи ветрушки. В Центъра вече пристигнаха и първите 4 белошипи ветрушки, предоставени от Парка за птици във Валсроде, Германия. Инициативата е част от програмата на Зелени Балкани за възстановяване популацията на изчезнали от страната ни видове, чрез размножаване на птици в изкуствени (ex situ) условия и последващото им връщане в природата. Този подход в момента не се прилага от никоя друга организация в страната.

Зелени Балкани работи за опазването и проучване на целевите видове още от самото си основаване. Сред по - значимите резултати са откриването на първото гнездо на царски орел за района на Странджа – Сакар още през 1989 г. В тази територия (пограничния район с Турция) днес е съсредоточена основната популация на царския орел в страната. Тук екипа на организацията за първи път за страната маркира с радиопредаватели и GPS/GSM предаватели млади царски орли през 2007.

При проучването и опазването на черния лешояд през годините, също са постигнати впечатляващи резултати. През 1993 в Източни Родопи от екипа на Зелени Балкани е открито първото и единствено до момента сигурно гнездене на черен лешояд в България за последните няколко десетилетия. На площадката за изкуствено подхранване изградена от екипа в района на Бяла река, Източни Родопи редовно се хранят 10 – 12 черни лешояда, а максималната отчета численост е около 50 черни лешояда, хранещи се на площадката. За сравнение, колонията на вида в съседна Гърция наброява около 20 гнездящи двойки.
Реализирането на настоящия проект ще се базира на добрата основа постигната през годините, което до голяма степен ще гарантира постигането на заложените цели.

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз и от държавния бюджет на Република България чрез оперативна програма “Околна среда 2007 – 2013 г.”, Ос 3 “Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие”: проект № 58301–60-480, договор № 58301 – С – 008, по процедура BG161PO005/08/3/01/05

Защо точно белошипа ветрушка, черен лешояд и царски орел?!

Проектът е ориентиран към тези три вида хищни птици поради техния висок природозащитен статус. Царският орел е един от най-редките орли в Европа и България, и макар многоброен в миналото, днес у нас той наброява едва около 30 гнездаящи двойки. През 2009 г. на природозащитната общественост са известни 20 от тях, като приблизително ¼ от гнездата на тези птици остават извън обхвата на Защитени територии и Защитени зони от европейската мрежа НАТУРА 2000. Това определя тези птици като изключително уязвими и дейностите на проекта целят именно тяхното опазване, подпомагане и проучване. Подобна е ситуацията и с черния лешояд, като този вид в миналото е гнездил в почти всички големи планини в страната. Днес единствената колония на вида на Балканския полуостров гнезди на територията на Дадя, северна Гърция, като птици от тази колония редовно облитат територията на Източи Родопи в търсене на храна. В тази връзка сред основните цели на проекта е да се създадат предпоставки за възстановяването на вида като гнездящ в страната ни. В миналото белошипите ветрушки са често срещани - гнездят в селищата по покривите на църкви и къщи, речни брегове, откоси и др. Тези птици са гнездили дори в един от най-големите ни градове и в миналото, и в настоящето – Пловдив. Днес тези грациозни летци не се размножават вече в страната ни и само много рядко могат да се наблюдават единични мигриращи индивиди. Общото и за трите целеви вида е че, ловуват и се хранят в открити пространства – ливади, пасища и мери. От драга страна те са включени в Директивата за птиците на Европейския Съюз, което налага тяхното задължително опазване.

За допълнителна информация:
Симеон Марин – Ръководител на проекта
smarin@greenbalkans.org

Facebook Twitter LinkedIn Digg Delicious Stumbleupon

6090 посещения

OFF

Последно качено » Новини