Календар

22 египетски лешояда на площадката за изкуствено подхранване, поддържана от Зелени Балкани в Източни Родопи.

22 египетски лешояда на площадката за изкуствено подхранване, поддържана от Зелени Балкани в Източни Родопи.В края на месец август, по време на редовния мониторинг членове на Зелени Балкани наблюдаваха 22 египетски лешояда, 6 черни лешояда (картали) и 9 белоглави лешояда. Птиците са наблюдавани да се хранят заедно на площадката за изкуствено подхранване, поддържана от организацията в района на село Пелевун, Източни Родопи в България.

За тази година това е вторият случай на регистриране на подобна численост, след като в началото на юли в района са наблюдавани 23 египетски лешояда. Важно е да се отбележи, че в района са известни само две гнездови територии, като птиците от тези двойки постоянно се хранят на площадката.

През последните 5 години, в края на лятото и началото на есента на площадката редовно се наблюдава сформиране на предмиграционни групи от 20 – 25 египетски лешояда. Основно това са възрастни индивиди или птици в преходно оперение и малък брой млади птици. Също така през годините са налице и няколко наблюдение на млади птици, които са на територията на България още през първата година от живота си.

Интересно е да се съпостави ежегодното наблюдение на такива високи числености египетски лешояди в района на площадката с данните изнесени от Ивайло Ангелов, БДЗП за постоянното намаление на гнездящите двойки в България. Според тези данни само за периода 2007 до 2009 двойките египетски лешояд в страната са намалели от 40 на 32 двойки. Въпреки това намаление на числеността в страната, в района на площадката групи от по 20 – 25 птици се наблюдават всяка година в края на лятото и началото на есента.

Понастоящем Зелени Балкани стартира проект “Консервационни дейности за целеви видове от Директивата за птиците на ЕС - белошипа ветрушка, черен лешояд и царски орел, в основните им местообитания в България”. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз и от държавния бюджет на Република България чрез оперативна програма “Околна среда 2007 – 2013 г.”, Ос 3 “Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие”: проект № 58301–60-480, договор № 58301 – С – 008, по процедура BG161PO005/08/3/01/05.
В рамките на проекта е осигурено редовно подхранване в района на площадката в Източни Родопи, от което освен черните лешояди ще могат да се възползват и египетски и белоглави лешояди, както и други видове хищни птици.

Facebook Twitter LinkedIn Digg Delicious Stumbleupon

7182 посещения

OFF

Последно качено » Новини