Календар

Отрицателно становище на Доклад за оценка на въздействието върху околната среда на проект за ветроенергиен парк

Отрицателно становище на Доклад за оценка на въздействието върху околната среда на проект за ветроенергиен паркНа 02.09.2009 г. на заседание на Експертен Екологичен Съвет в РИОСВ Варна, беше взето отрицателно становище по ДОВОС на проект за изграждане на 20 бр. вятърни генератори в землището на с. Българево, общ. Каварна.

В община Каварна преди две години беше изграден първия ветропарк в България,от фирма "Инос-1".
Този проект,както и последващите изградени паркове бяха осъществени в нарушение на Европейските Директиви от екологичната мрежа НАТУРА 2000 Директива 92/43/ЕЕС за запазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна (наричана накратко Директива за хабитатите) и Директива 79/409/ЕЕС за съхранение на дивите птици (наричана накратко Директива за птиците).
Във връзка с тези нарушения, от БДЗП беше изготвена и изпратена жалба до Европейската комисия.
В началото на годината, след критиките от страна на ЕК за нарушенията в защитени зони на тероторията на общ. Каварна, МОСВ взе решение за преразглеждане на всички проектопредложения за изграждане на ветрогенератори в този район.
Като част от този процес,се състоя и повторното разглеждане на ДОВОС за инвестиционното предложение за изграждане на 20 бр. вятърни генератора в землището на с. Българево, общ. Каварна.
Във връзка с изготвената Оценка за съвместимост на инвестиционното предложение с предмета и целите на защитените зони, в които то попада, бяха изпратени становища по ДОВОС до РИОСВ Варна от природозащитни организации.
В резултат Зелени Балкани и БДЗП бяха конституирани като участници в заседанието на Експертния Екологичен Съвет.
Решението на съвета за отхвърляне на инвестиционното предложение,беше базирано на издадената заповед за обявяването на ЗЗ "Калиакра" по Директива 79/409/ЕЕС съхранение на дивите птици, която забранява строежа на нови ветро- и фотоволтаични паркове, както и на представените отрицателни становища от природозащитните организации.

Надяваме се този прецедент в отхвърлянето на вредни за природата и биоразнообразието инвестиционни предложения да се превърне в добра екологична практика.

Към новината е използвана снимка на Георги Стоянов - WWF.

За допълнителна информация:
Добромир Добринов - Зелени Балкани
ddobrinov@greenbalkans.org

Facebook Twitter LinkedIn Digg Delicious Stumbleupon

7100 посещения

OFF

Последно качено » Новини