Календар

Уводен текст към бутон Проекти (само на общата страница на проекти)

Дейностите на Коалицията "За да остане природа в България" са много повече и независими от проектното финансиране. Въпреки това, с цел подпомагане на различните кампании, се набират средства по тематични проекти. Благодарение на привлeчените средства и ентузиазма на множество експерти и доброволци всеки ден вършим по нещо значимо!

Във връзка с предизвикателствата при изграждане на европейската мрежа от защитени зони Натура 2000 в България са спечелени и успешно приключени 4 малки проекта в периода 2006-2008. Формален координатор на 5 от проектите е Българска фондация Биоразнообразие, а на други 2 – ЕС „За Земята” и СГС „Щастливеца”. Партньори и изпълнители са членовете на Коалицията „За да остане природа в България”.

През 2006 година главна цел на проекта е подпомагане на процеса на изграждане на Натура 2000 мрежата в България посредством разработване на научната информация за 50 Натура 2000 защитени зони. По това време са проведени и първите застъпнически акции за изграждане на Натура 2000 мрежата в пълен размер, съгласно изискванията на Директивата за птиците и Директивата за местообитанията. През 2007 година информационната кампания се разраства и като резултат от активисти – членове на НПО и доброволци се формира постоянна гражданска група, която ежеседмично провежда публични акции за популяризиране на същността и значението на Натура 2000, в подкрепа на изграждането й в България в законовите срокове и параметри. Привлечена е огромна обществена подкрепа и внимание за Натура 2000 като изследване на Европейския съюз – ЕвроБарометър в началото на 2008 година показва, че България е на второ място е Европа по степен на познаване на Натура 2000.

През 2007 и следващите години, паралелно с успешното защитаване на пълния размер подходящи съобразно законовите критерии територии за включване в българската част от Натура 2000, се развиват граждански кампании за опазване и устойчиво управление на ценни природни територии, включени в Натура 2000: Иракли, Странджа, Рила, Родопи…

Коалицията „За да остане природа в България” все повече се разраства с нови групи като към момента обхваща 22 различни организации и над 40 приятелски формирования, активни в различни сфери от чистата природозащита. В различните застъпнически кампании – за Натура 2000 в пълен размер или за отделна зона, са използвани различни подходи за привличане на публичното внимание и информиране на обществото: информационни пътувания и разяснителни кампании по градове, привличане на известни личности, създаване на песни и клипове, организиране на големи масови прояви (концерти, изложби), множество демонстрации и артистични протести, отворени публични дискусии, петиции, информационни и рекламни материали, кръгли маси с различни заинтересовани страни, пресконференции и т.н. Информация за проведените обществени и информационни дейности може да бъде намерена на уебсайта на Коалицията „За да остане природа в България:

http://forthenature.org/ (актуален до този момент)

http://bluelink.net/zaprirodata/ (актуален до средата на 2007)

Други донори:

През 2008 година спешните дейности на Коалицията «За да остане природа в България» бяха финансирани благодарение на Магазини «Стената» и собствен принос на Българска фондация Биоразнообразие. От 2006 година Магазините отделят част от печалбата си за подпомагане на значими кампании като към момента са дарили над 10 000 лева за различни спешни граждански инициативи: например Планиниада на Рила и Витоша, изложбите за Рила, както и за цялостното функциониране на Коалицията през 2008 година.

Магазин "Слънчоглед" осигуряват голяма част от необходимите художнически, канцеларски и и професионални изобразителни материали. Ние ги влагаме в изработката на транспаранти, плакати, изложби и предмети на изкуството, необходими при провеждането на различни събития, срещи и акции, организирани от доброволците и организациите на Коалиция "За да остане природа в България". До този момент са ни помогнали за организирането на Месец за Рила, включващ 5 мащабни изложби, за провеждането на Деня на Земята 2009 година, за гражданските присъствия пред Министерски съвет за Рила, за стратегически срещи и други акции и мероприятия. През 2008 година осигуриха част от наградите за Планиниадата в Мальовица.

3346 посещения

OFF