Календар

Участие за природата - за проекта

Проектът се изпълнява от Българска Фондация Биоразнообразие в партньорство с ЕС „За Земята” и Блулинк и се финансира от Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г.

Целта на проекта е да насърчи включването на неправителствените организации в процесите на формулиране на политики и взимане на решения съвместно с институциите на местно, регионално и национално ниво. Въпреки че имат над 10 г. история, практиките на гражданско и НПО участие при вземането на решения за околната среда не са задоволителни за природозащитната гражданска общност. Проектът ще осигури структуриран и целенасочен анализ и предложения за подобрение на възможностите за гражданско и НПО представителство, ще подпомогне местни инициативни групи за разрешаването на наболели екологични проблеми, ще изготви и ще се застъпи за приемането на експертни решения, законови промени и политики.

Конкретните дейности на проекта включват:
- проучване и анализ на гражданското представителство в България и формулиране на насоки за подобряването му;
- изготвяне на анализ и препоръки за промяна на законови актове, касаещи природозащитното законодателство, както и директна застъпническа работа;
- стимулиране на прякото гражданско участие чрез осигуряване на експертна помощ в 10 случая на заплашена природа в цялата страна;
- възможност за проверка за сигнали и подпомагане на местните общности при случаи на изсичане на гори, строеж на ВЕЦове и др. инвестиционни намерения с унищожителен ефект върху природата;
- организиране на конкурс за най-добрите предложения за активно гражданство, свързано с опазване на природата, участие във вземането на решения и разрешаване на местен проблем;
- създаване на дигитален архив, който да обединява информационния и документален ресурс по общата работа на организациите членки на Коалиция „За да остане природа в България“;
- популяризиране на работата по проекта, природозащитното законодателство и добри практики на гражданско участие чрез организиране и участие в събития, публикуване на прессъобщения, публикации на сайта на Коалицията и други приятелски сайтове и социални мрежи.
Проектът се изпълнява в в партньорство с Екологично сдружение "За Земята" и Информационна мрежа Блулинк с финансовата подкрепа на //Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г. http://www.ngogrants.bg/

Проектът стартира на 14 ноември 2014 и е с продължителност 16 месеца и е на стойност 80 542 евро. Общият бюджет е 80 542 евро, от които 10 % (8055 евро) са собствен принос, осигурен от бенефициента и партньорите по проекта.

OFF
Проектът "Участие за природа" с вх. BG05/991 се изпълнява от Българска фондация Биоразнообразие в партньорство с Екологично сдружение "За Земята" и Информационна мрежа Блулинк с финансиране в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г.

Тази интернет страница е създадена с финансовата подкрепа на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Българска Фондация Биоразнообразие и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България.

Петиции

  Дарения

  Можете да направите дарение за кампанията

  Знаете ли, че..

  Прогнозите са, че плодорони почви ще има до към 2020 г. Изхранването след това на света ще се случи само със сериозна грижа за обработваемите площи, които трябва да останат годни за ползване.
           
  Install Flash player!