Календар

Неспазване на нормите и закона при строителство на детски площадки - само смешно ли е предизборното прибързване?

Неспазване на нормите и закона при строителство на детски площадки - само смешно ли е предизборното прибързване?На 7 септември 2015 г. от Сдружение за изследователски практики се обърнахме към районния кмет на община "Възраждане", началника на Дирекция за национален строителен контрол, столичния кмет и председателя на Комисията за защита на конкуренцията с молба да разгледат течащите строителни дейности по обществена поръчка за 6 обекта (детски и спортни площадки и междублокови пространства), за която е сключен договор без необходимите разрешителни по Закона за устройство на територията и при процедура за обществената поръчка в непрозрачна среда, повдигащa съмнения към доброто управление на парите на данъкоплатеца (срок за кандидатстване 9 дни и единствен кандидат, подал оферта за почти максималната допустима сума, задание за обществена поръчка в противоречие с приложимата НАРЕДБА № 1/12.01.2009г. за условията и реда за устройството и безопасността на площадките за игра).

В открито писмо с копие до медиите (прикачен документ към новината) настояваме да се предприемат нужните действия за спазване на законово установените процедури и норми при строителство на детски и спортни площадки, без те да бъдат компрометирани от бързане в предизборна ситуация.
Нашите притеснения относно течащото строителство накратко:
На интернет страницата на профила на купувача на район Възраждане - http://www.so-vazrajdane.bg/profil-na-kupuvacha/id/detski-i-sportni-plostadki-2015 са публикувани документите за участие в обществена поръчка по реда на Глава „VIII А“ от ЗОП – чрез публична покана № 9043841, като:
• Максималната сума на поръчката е 280 360.00 лв. /двеста и осемдесет хиляди триста и шестдесет лева/ с включен ДДС, финансирани от Столична община.
• Одобреният изпълнител е единствен кандидат, подал оферта с едва 2000 лв по-ниска от максималната сума.
• Поръчката е обявена на 15.07.2015 със срок за подаване на оферти 24.07.2015г (девет календарни дни)
Нашето предложение за законосъобразно справяне със ситуацията:
1. Спиране изпълнението на строителните работи на всички обекти.
2. Осъществяване на подробни огледи на всички обекти от представители на районната администрация и определяне точния им обхват и необходимост от намеса. Консултации с местните общности за конкретните им нужди.
3. Изготвяне на технически проекти за всеки отделен обект в обем, отговарящ на ЗУТ и според изискванията на Наредба №1 за условията и реда за устройството и безопасността на площадките за игра, и съобразени доколкото е възможно с количествените и стойностните сметки по обществената поръчка. Актуализиране на количествените сметки и изготвяне на заменителни таблици, където е необходимо.
4. Издаване на разрешения за строеж.
5. Осигуряване на допълнително финансиране, ако се налага.
6. Договаряне с избрания изпълнител за осъществяване на строително-монтажните дейности според променените условия.
7. След горните стъпки - продължаване на строителството.
От Сдружение за изследователски практики настояваме също така за:
• Осъществяване на проверка от ДНСК относно законността на осъществяващото се в момента строителство на благоустройствени обекти на територията на район Възраждане, за която проверка молим да бъдат поканени и наши представители.
• Осъществяване на съвместна проверка на район Възраждане от финансовия отдел на Столична община и ДНСК относно всички строителни дейности, на благоустройствени обекти, осъществени с бюджетни средства, и съответните им строителни разрешение за последните 4 години.

Facebook Twitter LinkedIn Digg Delicious Stumbleupon

1598 посещения

OFF

Последно качено » Солидарно