Календар

До 10 февруари 2016 г. АПБ набира проектни предложения за опазване на биоразнообразието в Северозападна България

До 10 февруари 2016 г. АПБ набира проектни предложения за опазване на биоразнообразието в Северозападна БългарияДнес, 10.01.2016 г., в рамките на проект “За Балкана и Хората” Асоциация на парковете в България стартира процедури за набиране на проектни предложения по Програмата за финансиране на поддържащ биоразнообразието бизнес и Програмата за финансиране на механизми за защитените територии.

Програмата за финансиране на поддържащ биологичното разнообразие бизнес цели да подкрепи бизнес, чиито стопански дейности водят до пряко опазване или възстановяване на биологичното разнообразие, или устойчиво ползване на екосистемите.

Кандидатите трябва да осигурят съ-финансиране минимум 40% от стойността на проекта си, което трябва да се предостави с паричен ресурс. Асоциация на парковете в България финансира 60% от проекта. Максималната стойност на едно проектно предложение е 21 500 швейцарски франка. При проекти на обща стойност над 21 000 швейцарски франка, АПБ предоставя до 12 900 швейцарски франка. При тези проекти се очаква собствен финансов принос на кандидата с над 40% за осигуряване на цялата сума по проекта. Повече информация за Програмата ще намерите на следния линк: http://parks.bg/?p=2491

Програмата за финансиране на механизми за защитените територии – Природен парк „Врачански Балкан“, Природен парк „Българка” и защитена зона BG0001040 „Западна Стара Планина и Предбалкан“ от европейската екологична мрежа Натура 2000. Програмата ще финансира дейности, при които се осигурява изпълнение на основните цели на защитените територии – опазване и възстановяване на биологичното разнообразие и природните ценности и там, където е допустимо, устойчиво ползване на екосистемите, развитие на устойчиви форми на туризъм и екологично образование и информираност. Предоставеното финансиране е в размер до 21 000 швейцарски франка за проект. С програмата се цели бърза възвращаемост на средствата и съответно до 20% от печалбата на кандидатстващото юридическо лице, да бъде реинвестирана в мерки и дейности за опазване и възстановяване на биоразнообразието в съответния регион, където се реализира самият финансов инструмент. Ползватели на генерираните средства да бъдат дирекции на природни паркове, РИОСВ, общини, НПО или бизнес чрез сключване на специален петгодишен договор за дарение под условие от страна на АПБ. Повече информация за Програмата ще намерите тук: http://parks.bg/?p=2508

АПБ провежда програмата за подпомагане на финансови механизми за защитени територии и програмата за финансиране на поддържащ биоразнообразието бизнес в периода 2015 – 2016 г. в качеството си на партньор по проект „Да свържем опазването на природата и устойчивото развитие на селските райони“, финансиран от Българо-швейцарската програма за сътрудничество чрез Фонда за реформи, свързани с участието на гражданското общество. Повече за проекта можете да прочетете на http://parks.bg/balgaro-shveytsarski-proekt-predstavya-vrazkata-mezhdu-opazvaneto-na-prirodata-i-ustoychivoto-razvitie-na-selskite-rayoni/

Facebook Twitter LinkedIn Digg Delicious Stumbleupon

1897 посещения

OFF

Последно качено » Да свържем опазването на природата с устойчивото развитие на селските райони