Календар

Четвърта сесия на програмата за финансиране на бизнес, подпомагащ биоразнообразието

Четвърта сесия на програмата за финансиране на бизнес, подпомагащ биоразнообразиетоДнес (21.03.2016 г.) Асоциация на парковете в България стартира четвъртата процедура по програмата за финансиране на подпомагащ биоразнообразието бизнес. Финансирането подкрепя иновативни стопански дейности за възстановяване и опазване на ключови природни ресурси в територии, попадащи в природните паркове „Врачански Балкан” и „Българка” или в защитена зона BG0001040 „Западна Стара Планина и Предбалкан“.

Асоциация на парковете в България (АПБ) финансира 60% от проектите, а кандидатите осигуряват останалите средства като съ-финансиране. Максималната стойност на едно проектно предложение е 21 500 швейцарски франка. Проектните предложения трябва да обхващат периода 20 май– 20 октомври 2016 г.
Крайният срок за подаване на предложения в офиса на АПБ е 21 април 2016 г. Допълнителна информация на тел: 0887 820 870 или на e-mail apb@parks.bg

Изисквания към кандидатите
Допустими кандидати за финансиране са юридически лица, които търсят финансиране за свои стопански дейности в подкрепа на биоразнообразието, независимо от статута си. В най-общ план това са земеделски производители, НПО, бизнес организации, местни администрации. Кандидатите не трябва да имат финансови задължения към държавната и местната администрация.

Допустимите дейности по програмата за финансиране на подпомагащият биоразнообразието бизнес (ПББ) да са:
• финансово устойчиви (приложен бизнес план);
• насочени към опазване и възстановяване на биологичното разнообразие и не нарушаващи заповедите за обявяване и плановете за управление на защитените територии и зони;
• извършвани на териториите на 24 общини на Западна и Централна Стара планина: Мъглиж, Казанлък, Павел баня, Карлово, Сопот, Антон, Пирдоп, Тетевен, Троян, Априлци, Севлиево, Габрово, Трявна, Белоградчик, Чупрене, Чипровци, Георги Дамяново, Монтана, Берковица, Вършец, Враца, Своге, Годеч, Костинброд.

Примерни дейности за ПББ са:
• Предоставяне на еко-туристически услуги, свързани с възстановяване на биологичното разнообразие /напр. ботанически градини на открито, центрове за размножаване и наблюдение на редки животни, изграждане на специализирана туристическа инфраструктура в чувствителни територии/ и други или селски туризъм;
• Използване на горски ресурси, лечебни растения и недървесни горски продукти, или заместване на съществуващо ползване с производство.
Основните фактори, които кандидатите трябва да имат предвид при разработване на проект за кандидатстване към програмата за ПББ са:
• Природни специфики на природните паркове „Врачански Балкан“ и „Българка“, и на защитена зона BG0001040 „Западна Стара Планина и Предбалкан“ от европейската екологична мрежа Натура 2000 (консервационно значими видове и местообитания; програмни документи на защитените територии)
• Съществуващи практики по опазване и възстановяване на биологичното разнообразие.

Финансови условия
• Асоциация на парковете в България финансира 60% от проекта. Кандидатите трябва да осигурят съ-финансиране минимум 40% от стойността на проекта си, което трябва да се предостави с паричен ресурс.
• Кандидатите трябва да платят данък дарение върху получените 60% от дарението, в размер от 2 до 5% от стойността на проекта (в зависимост от общинските разпоредби на местната си администрация).
• Максималната стойност на един проект не може да бъде повече от 21 500 швейцарски франка. Няма определена минимална стойност на проект.
• При проекти на обща стойност над 21 500 шв.фр., АПБ предоставя 60% само от сумата до 21 500 (тоест 12 900 шв. фр.). При тези проекти се очаква собствен финансов принос на кандидата с над 40% за осигуряване на цялата сума по проекта.

В раздел "Дейности" на сайта на АПБ са публикувани формулярите и приложенията за кандидатстване, включително списъци с целеви видове и местообитания в териториите, за чието опазване се очаква ПББ да допринесат.

АПБ провежда програмата за подпомагане на ПББ в периода 2013 – 2016 г. в качеството си на партньор по проект „Да свържем опазването на природата и устойчивото развитие на селските райони“, финансиран от Българо-швейцарската програма за сътрудничество чрез Фонда за реформи, свързани с участието на гражданското общество. Повече за проекта можете да прочетете на адрес http://parks.bg/?p=2500.

Facebook Twitter LinkedIn Digg Delicious Stumbleupon

1552 посещения

OFF

Последно качено » Да свържем опазването на природата с устойчивото развитие на селските райони