Календар

Промените в Наредбата за директни продажби са в сила

Промените в Наредбата за директни продажби са в силаНаредбата за изменение и допълнение на Наредба № 26 от 2010 г. за специфичните изисквания за директни доставки на малки количества суровини и храни от животински произход е обнародвана в брой 46 на "Държавен вестник" (3 юни 2014). Виж тук: http://dv.parliament.bg/DVWeb/showMaterialDV.jsp?idMat=85308

Наредбата за промени влиза в сила от деня на обнародването й в „Държавен вестник“.

Промените са плод на колективните усилия на партньорите по проект „За Балкана и хората”, финансиран от Българо-швейцарската програма за сътрудничество: Фондация „Биоселена“, Българското дружество за защита на птиците, Министерството на земеделието и храните, Българската агенция за безопасност на храните. Използван е и швейцарският опит.
Това е втора промяна на наредбата. Работата по промените отне близо 18 месеца. Бяха преведени повече от 200 страници нормативни документи от Франция, Австрия и Швейцария, които послужиха като база за сравнение. Променени бяха още две съпътстващи наредби – Наредба 44 (за регистрация на животновъдни обекти), като беше разрешено в един животновъден обект да се отглеждат няколко вида животни. Променена беше и Наредба 4, като за малките стопанства (до 10 крави) беше направено изключение да не се изисква хладилна вана за съхранение на млякото.

Ето и най-важните промени в наредбата с коментар по важните теми на д-р Стоилко Апостолов, управител на „Биоселена“:

Продуктите, които могат да се продават по тази наредба са разделени на 4 категории:
първични продукти - сурово мляко, пчелен мед и пчелни продукти, яйца от кокошки и пъдпъдъци и прясна и охладена морска и сладководна риба;
прясно месо от птици и зайци, заклани във фермата;
отстрелян едър и дребен дивеч или месо от едър и дребен дивеч;
обработени и/или преработени храни от животински произход

Общото изискване и за трите категории суровини/храни (с изключение на дивеча) е да се обработват/преработват и продават (доставят) от собственика на животните, от които са добити. Това означава, за регистрация по тази наредба могат да кандидатстват само собствениците на животновъдните обекти (фермерите). Не се разрешава да има посредник, включително друго физическо или юридическо лице, дори и това да бъде член на семейството на фермера.

Пчелен мед и пчелни продукти

Пчелният мед и пчелните продукти са най-малко рискова група от всички продукти по Наредба 26, по тази причина изискванията са най-опростени.
Всеки пчелар, регистриран по Наредба № 27 от 2002 г. може да подаде заявление за вписване до ОДБХ за директна доставка на мед и пчелни продукти.
Пчеларят трябва да прави лабораторни анализи за всяка партида мед за следните показатели:
диастазна активност;
захари (инвертна захар и захароза или процентно съдържание на фруктоза и глюкоза);
поленов анализ;
хидроксиметилфурфурол (ХМФ).
Място на продажба: - директно от пчелина, от базари и пазари, тържища и обекти за търговия на дребно с изключение на търговските вериги, на територията на цялата страна. Няма териториално ограничение за продажбата на мед и пчелни продукти. Няма ограничения в количествата мед, които пчеларят може да продава директно.

Сурово краве, овче, биволско и козе мляко

Суровото (непастьоризирано) мляко е рисков и бързо развалящ се продукт. По тази причина изискванията за директна продажба са по-строги.

Ограничения в количествата:
За краве мляко – до размера на разпределената индивидуална млечна квота за директни продажби, но не повече от 73 000 кг годишно;
За овче, козе и биволско мляко максимално разрешените количества варират от 40% до 60% от месечния млеконадой в зависимост от броя на животните в стадото. (Увеличени спрямо стария вариант на Наредба 26 от 2012 г.) .
Важно!
Ттези ограничения са валидни само за продажба на сурово (непастьоризирано) мляко до краен клиент. Тези ограничения не се прилагат в случаите, когато фермера преработва млякото – например в сирене, кисело мляко и т.н. В този случай той може да преработи и продаде цялото количество издоено мляко.

Място на продажба: от обособено място на входа на фермата, или от технологична инсталация в т.ч. от млекомат. Технологичната инсталация (в т.ч. млекомат) трябва да бъде регистрирана като временен обект за търговия на дребно по чл. 12 от Закона за храните и може да бъде разположена в същата и/или една съседна административна област.

Ново:
с изменението се дава възможност продажбата да бъде и от друга технологична инсталация, (не само млекомат) която поддържа температурата на млякото в границите 4-6 С, лесно се измива и дезинфекцира;
добавя се още една съседна административна област. С тази промяна в София ще могат да продават сурово мляко фермери освен от цяла Софийска област и от още 7 области: Благоевград, Перник, Монтана, Враца, Ловеч, Пловдив, Пазарджик – т.е. цяла Западна България с изключение на Кюстендил и Видин;
остава ограничението за времето на транспорт на суровото мляко от фермата до млекомата (технологичната инсталация) да бъде 2 часа;
Фермите, които продават сурово мляко само от фермата трябва да бъдат регистрирани по Закона за ветеринарно медицинската дейност.
Фермите за краве мляко, които продават сурово мляко от технологична инсталация (млекомат) трябва да бъдат регистрирани в първа група съгласно Наредба № 4 от 2008 г.
Защо? Когато клиента отиде до фермата, за да си купи сурово мляко той вижда условията, при които се отглеждат животните, нивото на хигиена и т.н. и може сам да прецени дали да си купи млякото. Когато клиента купува сурово мляко от млекомат той няма възможност за обективна преценка, поради това е наложено изискването фермите за краве мляко да бъдат регистрирани в първа група.

Яйца от кокошки и пъдпъдъци

Директна продажба от производител, максималното разрешено количество е до 40% от дневното количество добити яйца за всяка ферма, но не повече от 1000 броя седмично (в стария вариант на наредбата количеството беше до 500 бр. седмично).

Фермерите се задължават да доказват с лабораторни анализи, че фермите им са свободни от салмонелозни заболявания.

Място на продажба:
до краен потребител от фермата или от общински пазари в същата и/или една съседна административна област;
до местен обект за търговия на дребно, разположен в същата и/или една съседна административна област, на който е ползвател, наемател или собственик извършващият доставката първичен производител (фермер или сдружение на фермери);
до местни обекти за обществено хранене, разположени в същата и/или една съседна административна област.

Прясна и охладена морска и сладководна риба

Ограничения в количеството: до 30% от годишния улов, но не повече от 5000 кг годишно.
Място на продажба:
от риболовния съд;
на кейовите площадки - пристанища;
на лодкостоянки;
от рибовъдно стопанство;
до краен потребител или местен обект за търговия на дребно, разположен в същата и/или една съседна административна област в близост до рибовъдното стопанство, лодкостоянката или пристанището, на който е ползвател, наемател или собственик производителя (рибар или сдружение на рибари).

Прясно месо от птици и зайци, заклани във фермата
Фермерите могат да обособят помещения във фермата, в които да колят и подготвят за продажба не повече от 40% от всеки вид, предназначен за клане, но не повече от:
600 броя пилета бройлери на месец;
100 броя водоплаващи и пуйки на месец;
500 броя други видове птици на месец;
100 броя зайци на месец.
Месото се охлажда веднага до температура от минус 2 до 4 С, след което може да се съхранява за срок до 3 дни при тази температура;
Място на продажба:
в обособено помещение във фермата, където е произведен продуктът;
ново - до местен обект за търговия на дребно, разположен в същата и/или една съседна административна област, на който е ползвател, наемател или собственик извършващият доставката първичен производител (фермер или сдружение на фермери), които го доставят като прясно птиче и заешко месо до краен потребител.

ПРОЦЕДУРИ
За продажба на сурово мляко, мед, яйца, риба и месо от птици и зайци процедурата е ВПИСВАНЕ.
След като са готови с инсталациите, оборудването, помещенията и документацията, фермерите подават в Областната Дирекция по безопасност на храните (ОДБХ) Заявление за вписване (по образец от сайта на БАБХ). За сурово мляко и месо от птици и зайци ОДБХ издава Удостоверение за вписване в срок от 10 дни. За мед, яйца и риба срокът е 7 дни.
Преработка на храни от животински произход и директна продажба
Собствениците на животни могат да преработват:
Сурово мляко от крави, овце, кози и биволи само от собствената им ферма;
Охладено месо от домашни двукопитни животни, птици, зайци и щрауси, отгледани в собствената ферма, заклани в кланици;
Преработката се извършва в обект за търговия на дребно, регистриран по чл. 12 от Закона за храните, като фермера трябва да бъде собственик, ползвател или наемател;
Обектът за търговия на дребно може да бъде разположен на територията на животновъдния обект или в същата и/или една съседна административна област по регистрация на животновъдния обект;
Преработката на овче, козе и биволско мляко можа да става и в подвижен обект, който да бъде разположен на пасището, където пасат животните (подвижна мандра). Този обект се регистрира като временен обект в ОДБХ. Зреенето и съхранението на млечните продукти, произведени в мобилната мандра може да бъде и в друго помещение, разположено в животновъдния обект или къщата на фермера.
Важно!
Няма ограничение за количествата, които ще се преработват! Единственото ограничение е, че капацитета на обекта за търговия на дребно трябва да бъде съобразен с количествата, които ще се преработват;
Регистрацията за обект за търговия на дребно се извършва по реда на чл. 12 от Закона за храните (подобно на регистрацията на магазин за хранителни стоки). Спазват се изискванията на Регламент 852. Не е необходимо да се регистрира млекопреработвателно или месопреработвателно предприятие, не е необходимо да се спазват изискваният на Регламент 853.
Продажбата на фермерски млечни и месни продукти може да става:
На място от обекта на производство или от мобилна хладилна витрина в същата и/или една съседна административна област;
Не повече от 40% от произведените в обекта храни могат да бъдат доставяни до други обекти за търговия на дребно, разположени в същата и/или една съседна административна област
ПРОЦЕДУРИ
За преработени във фермата храни (млечни и месни продукти) процедурата е РЕГИСТРАЦИЯ. Процедурата включва подаване на заявление за регистрация, придружено от копия на документи по списък, проверка на място, одобрение и регистрация.


Една от най-често отправяните критики към Наредба 26 е, че не е в интерес на малките ферми. Критиките са неоснователни, защото Наредба 26 е наредба за директна доставка на МАЛКИ КОЛИЧЕСТВА суровини и храни. Наредба 26 НЕ Е наредба за МАЛКИТЕ ФЕРМИ. Това означава, че по тази наредба могат да се регистрират както малки, така и големи стопанства, като спазват ограниченията в количествата, които наредбата налага. Може би е по-добре да се започне работа по създаване на Наредба 27, която да е адресирана към най-малките ферми, казва Стоилко Апостолов от „Биоселена“.

Facebook Twitter LinkedIn Digg Delicious Stumbleupon

7100 посещения

OFF

Последно качено » Да свържем опазването на природата с устойчивото развитие на селските райони