Календар

Битката за Ракитница - хората vs. боклука

This text is replaced by the Flash movie.

Филм за притесненията и борбата на граждани от с. Ракитница и с. Арнаутино във връзка с планирано изграждане на регионално депо за отпадъци.

Снимачен екип:
Георгиус Мавракис, Милен Ботев, Татяна Косекова - Бърч

Филмът е изготвен по проект "Участие за природа", изпълняван от Българска фондация Биоразнообразие в партньорство с Екологично сдружение "За Земята" и Информационна мрежа Блулинк с финансиране в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г. http://ngogrants.bg.

Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Българска Фондация Биоразнообразие и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Програмата за за подкрепа на неправителствени организации в България.

Facebook Twitter LinkedIn Digg Delicious Stumbleupon

1863 посещения

OFF